Ohvrid (kriminaalmenetlused)

Ohvritel peab olema võimalus teo toimepanija vastu algatatud kriminaalmenetluses kaasa rääkida. Ehkki kriminaalmenetluse peamine eesmärk on hinnata teo toimepanija(te) vastutust, võivad ohvrid üldjuhul menetluses osaleda aktiivselt ja iseseisva poolena. 2012. aasta kuriteoohvrite õiguste direktiiviga tugevdatakse ohvrite õigusi, sealhulgas nende menetlusõigusi.

Ohvrite roll kriminaalmenetluses ja asjaomane õigus erinevad liikmesriikide lõikes märkimisväärselt. Selleks et tagada ohvrite õiguste miinimumtase kõigis liikmesriikides, on EL vastu võtnud mitu õigusakti, millega kehtestatakse ühised normid kuriteoohvrite abistamiseks ja kaitsmiseks: horisontaalsed õigusaktid, milles käsitletakse ohvrite õigusi üldiselt, spetsiifilisemad õigusaktid, milles käsitletakse kaitsemeetmeid ja kuriteoohvritele rahalise hüvitise pakkumist, ning materiaalõiguslikud aktid, milles käsitletakse inimkaubandust ja laste seksuaalset ärakasutamist.

Ohvrite õiguste tugevdamine ELis

  • Direktiiviga 2012/29/EL, millega kehtestatakse kuriteoohvrite õiguste ning neile pakutava toe ja kaitse miinimumnõuded, tagatakse, et isikuid, kes on langenud kuriteo ohvriks, tunnustatakse ja koheldakse väärikalt ning et neile pakutakse nõuetekohast kaitset, toetust ja võimalust saada õiguskaitset. Direktiiviga asendatakse 2001. aasta raamotsus ohvrite seisundi kohta kriminaalmenetluses ja tugevdatakse märkimisväärselt ohvrite ja nende pereliikmete õigust saada teavet, tuge ja kaitset, samuti ohvrite menetlusõigusi kriminaalmenetluses. Direktiivis nõutakse ka, et liikmesriigid tagaksid ohvrite vajaduste alase koolituse ametnikele, kellel tuleb töö käigus tõenäoliselt ohvritega kokku puutuda, ja ergutatakse liikmesriike tegema omavahel koostööd ja koordineerima riiklike talituste tegevust ohvrite õiguste valdkonnas.

ELi liikmesriigid peavad direktiivi sätted siseriiklikkus õiguses rakendama 16. novembriks 2015. Selleks et liikmesriike kõnealuses protsessis abistada, on õigusküsimuste peadirektoraat välja andnud suunised PDF (273 Kb) en. Neis selgitatakse direktiivi iga sätet ja antakse soovitusi sätete rakendamise eri võimaluste kohta. See aitab liikmesriikide ametiasutustel, spetsialistidel ja asjaomaste teenuste osutajatel mõista, mida on vaja teha selleks, et muuta direktiivis sätestatud kuriteoohvrite õigused reaalsuseks kogu ELis.

Viimati uuendatud: 07/10/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.