Žrtva (kazneni postupak)

Važno je da žrtve imaju pravo glasa u kaznenim postupcima protiv počinitelja. Premda je glavna svrha kaznenih postupaka procjena odgovornosti počinitelja, žrtve obično mogu aktivno i samostalno sudjelovati u postupku. Direktivom iz 2012. o pravima žrtava jačaju se prava žrtava te postupovna prava.

Uloga žrtava u kaznenim postupcima i mjerodavno zakonodavstvo država članica uvelike se razlikuju među pojedinim državama članicama. Radi osiguravanja minimalne razine prava žrtava u svim državama članicama, EU je donio nekoliko pravnih instrumenata EU-a u obliku zajedničkih pravila čiji je cilj pomoć žrtvama kaznenih djela i njihova zaštita. Riječ je o horizontalnim instrumentima koji se odnose na prava žrtava općenito, konkretnijim instrumentima koji se odnose na zaštitne mjere i novčanu naknadu za žrtve kaznenih djela te instrumentima materijalnog prava koji se odnose na trgovinu ljudima i seksualno iskorištavanje djece.

Jačanje prava žrtava u EU-u

  • Direktivom 2012/29/EU o uspostavi minimalnih standarda za prava, potporu i zaštitu žrtava kaznenih djela osigurava se da se osobe koje su bile žrtve kaznenog djela prepozna, da se prema njima postupa s poštovanjem te da dobiju odgovarajuću zaštitu, potporu i pristup pravosuđu. Direktivom se zamjenjuje Okvirna odluka iz 2001. o položaju žrtava u kaznenom postupku te se znatno jačaju prava žrtava i članova njihovih obitelji na informacije, potporu i zaštitu kao i postupovna prava žrtava u kaznenim postupcima. Direktivom se zahtijeva i da države članice osiguraju odgovarajuće osposobljavanje o potrebama žrtava za službenike koji bi mogli doći u kontakt sa žrtvama te se potiče suradnja među državama članicama i koordinacija nacionalnih službi u području mjera koje se odnose na prava žrtava.

Države članice EU-a moraju provesti odredbe Direktive u svoje nacionalno zakonodavstvo do 16. studenoga 2015. GU za pravosuđe izdao je smjernice PDF (273 Kb) en za pomoć državama članicama u tom procesu. U tom se dokumentu objašnjava svaka odredba Direktive i predlažu načini njihove provedbe. Pomaže se nacionalnim tijelima, stručnjacima i relevantnim pružateljima usluga da uvide što je potrebno da se prava žrtava iz Direktive ostvare svugdje u EU-u.

Posljednji put ažurirano: 07/10/2021

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.