Slachtoffers (in strafzaken)

Het is belangrijk dat slachtoffers iets kunnen inbrengen in strafzaken tegen de dader. Hoewel het belangrijkste doel van een strafprocedure blijft de aansprakelijkheid van de dader(s) vast te stellen, is hier ook voor de slachtoffers in het algemeen een actieve rol mogelijk, ten behoeve van henzelf. De richtlijn van 2012 over de rechten van slachtoffers versterkt de rechten van slachtoffers met inbegrip van procedurele rechten.

De rol van het slachtoffer in de strafprocedure en de desbetreffende wetgeving van de lidstaten verschillen aanzienlijk van lidstaat tot lidstaat. Om voor de rechten van slachtoffers in alle lidstaten in een minimumniveau te voorzien, heeft de EU verschillende rechtsinstrumenten vastgesteld waarin gemeenschappelijke regels worden vastgesteld om slachtoffers van strafbare feiten te beschermen en bij te staan: horizontale instrumenten die betrekking hebben op de rechten van slachtoffers in het algemeen, meer specifieke instrumenten over beschermende maatregelen en financiële schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven van strafbare feiten, en materieelrechtelijke instrumenten betreffende de bestrijding van mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen.

Betere rechtspositie van slachtoffers in de EU

  • Richtlijn 2012/29/EU tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten zorgt ervoor dat personen die het slachtoffer zijn geworden van misdrijven, worden erkend, met respect worden behandeld en de aangewezen bescherming, ondersteuning en toegang tot de rechter krijgen. De richtlijn vervangt het Kaderbesluit van 2001 over de status van slachtoffers in strafzaken en versterkt aanzienlijk de rechten van slachtoffers en hun familieleden op informatie, ondersteuning en bescherming en de procedurele rechten van slachtoffers in strafrechtelijke procedures. De richtlijn bepaalt ook dat de lidstaten moeten zorgen voor een passende opleiding over de behoeften van slachtoffers voor ambtenaren die in contact kunnen komen met slachtoffers, en de samenwerking tussen de lidstaten en de coördinatie van acties van nationale diensten op het gebied van de rechten van slachtoffers moeten aanmoedigen.

De EU-lidstaten moeten de bepalingen van de richtlijn in hun nationale recht omzetten vóór 16 november 2015. DG Justitie heeft een document met richtsnoeren PDF (273 Kb) en vastgesteld om de lidstaten in dit proces bij te staan. Dit document verduidelijkt elke bepaling van de richtlijn en stelt mogelijke manieren voor om deze uit te voeren. Het helpt nationale overheden, beroepsbeoefenaars en betrokken dienstverleners te begrijpen wat nodig is om van de in de richtlijn vastgestelde rechten van slachtoffers overal in de EU een realiteit te maken.

Laatste update: 07/10/2021

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.