Obete (trestné konanie)

Je dôležité, aby obete mali možnosť vystupovať v trestnom konaní proti páchateľovi. Hoci hlavným účelom trestného konania je posúdiť zodpovednosť páchateľa, resp. páchateľov, obete sa vo všeobecnosti môžu aktívne na konaní zúčastňovať a brániť svoje práva. Smernica z roku 2012 o právach obetí posilňuje práva obetí vrátane procesných práv.

Úloha obetí v trestnom konaní a príslušné právo členských štátov sa značne líšia od jedného členského štátu k druhému. Na zabezpečenie minimálnej úrovne práv obetí vo všetkých členských štátoch EÚ prijala niekoľko právnych nástrojov EÚ, ktorými sa vytvárajú spoločné pravidlá zamerané na ochranu a pomoc obetiam trestnej činnosti: horizontálne nástroje týkajúce sa práv obetí vo všeobecnosti, konkrétnejšie nástroje týkajúce sa ochranných opatrení a finančného odškodnenia pre obete trestných činov a nástroje hmotného práva týkajúce sa boja proti obchodovaniu s ľuďmi a sexuálnemu vykorisťovaniu detí.

Posilnenie práv obetí v EÚ

  • Smernicou 2012/29/EÚ, ktorou sa stanovujú minimálne normy v oblasti práv, podpory a ochrany obetí trestných činov, sa zabezpečuje, aby osoby, ktoré sa stali obeťami trestných činov, boli takýmito uznané, aby sa s nimi zaobchádzalo s rešpektom a bola im poskytnutá náležitá ochrana, podpora a prístup k spravodlivosti. Táto smernica nahrádza rámcové rozhodnutie z roku 2001 o postavení obetí v trestnom konaní a do značnej miery posilňuje práva obetí a ich rodinných príslušníkov na informácie, podporu a ochranu, ako aj procesné práva obetí v trestnom konaní. Smernica tiež vyžaduje, aby členské štáty zabezpečili pre úradníkov, ktorí môžu prichádzať do styku s obeťami, primeranú odbornú prípravu v oblasti potrieb obetí, podporovali spoluprácu medzi členskými štátmi a koordináciu vnútroštátnych útvarov pri realizácii ich opatrení na ochranu práv obetí.

Členské štáty EÚ musia zaviesť ustanovenia smernice do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 16. novembra 2015. GR pre spravodlivosť vydala usmerneni PDF (273 Kb) ena s cieľom pomôcť členským štátom v tomto procese. Uvedený dokument objasňuje každé ustanovenie smernice a navrhuje možné spôsoby ich vykonávania. Pomáha vnútroštátnym orgánom, odborníkom a príslušným poskytovateľom služieb pochopiť, čo je potrebné na to, aby sa práva obetí uvedené v smernici premietli do praxe všade v EÚ.

Posledná aktualizácia: 07/10/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.