Hüvitamine

Euroopa Liidu kuriteoohvrid võivad saada hüvitist tervisekahjustuste ja/või kantud kahju eest olenemata sellest, kus Euroopa Liidu piires kuritegu toime pandi.

Euroopa Liidu kuriteoohvrid võivad saada hüvitist tervisekahjustuste ja/või kantud kahju eest olenemata sellest, kus Euroopa Liidu piires kuritegu toime pandi.

Igal ELi liikmesriigil on oma süsteem kuriteoohvritele kuriteo tagajärjel tekitatud kahju hüvitamiseks.

Kuriteoohvrina on Teil hüvitise taotlemiseks kaks võimalust: võite nõuda hüvitist otse teo toimepanijalt kriminaalmenetluse käigus või taotleda hüvitist riigilt (kuriteokahju hüvitamise eest vastutavalt või mõnelt muult asjaomaselt asutuselt).

Hüvitise nõudmine teo toimepanijalt

Et saada rohkem teavet selle kohta, kuidas nõuda hüvitist teo toimepanijalt kohtumenetluse (kriminaalmenetluse) käigus, klõpsake esitatud lingile.

Kuriteoohvrina on Teil kohtumenetluse käigus ka muid õigusi (valige avanenud lehel vastav riigilipp ja klõpsake lingil „Minu õigused kohtumenetluse ajal“).

Hüvitise taotlemine riigilt (kuriteokahju hüvitamise eest vastutavalt või mõnelt muult asutuselt)

ELi õiguslik vahend sellistel juhtudel on nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/80/EÜ, mis käsitleb kuriteoohvritele hüvitise maksmist.

Hüvitise maksmist käsitlevas direktiivis nõutakse, et iga ELi liikmesriik peab kehtestama tahtlike vägivallakuritegude ohvritele hüvitise maksmiseks riikliku skeemi. Vastavalt direktiivile on kõigil tahtlike vägivallakuritegude ohvritel juurdepääs riiklikule hüvitisskeemile selles riigis, mille territooriumil kuritegu toime pandi.

Järgneva lingi alt leiab lisateavet iga ELi liikmesriigi hüvitisskeemi kohta. Klõpsake selle riigi lipule, kus kuritegu toime pandi. Sellelt riigilt võite Te hüvitist taotleda juhul, kui Te elate seal alaliselt (riigisisene juhtum), aga ka juhul, kui Te elate alaliselt mõnes muus ELi liikmesriigis (piiriülene juhtum).

Piiriülesed juhtumid

Selleks et aidata tahtlike vägivallakuritegude ohvritel saada piiriüleste juhtumite korral hüvitist, teevad liikmesriikide ametiasutused ELi õiguse alusel omavahel koostööd.

  • Kui Te langete kuriteo ohvriks välismaal (mõnes ELi liikmesriigis, kus ei asu Teie elukoht), võite esitada taotluse abistavale asutusele oma elukohajärgses liikmesriigis (Euroopa justiitsatlas tsiviilasjades pakub oma veebisaidi allosas otsinguvahendit iga liikmesriigi pädeva asutuse leidmiseks. Valige rippmenüüs „Abistav asutus“).
    Selle kohta, kuidas piiriülestel juhtudel toimida, leiate lisateavet siit.
  • Abistav asutus tõlgib ja edastab taotluse selle ELi liikmesriigi otsustavale asutusele, kus kuritegu toime pandi (valige justiitsatlase rippmenüüs „Otsustav asutus“). Otsustav asutus vastutab taotluse hindamise ja hüvitise maksmise eest.
  • Selle kohta, kuidas kuriteo toimepanemise riigi otsustav asutus Teie taotlust hindab, leiate lisateavet esitatud lingi alt.
  • Abistavad ja otsustavad asutused suhtlevad omavahel keeltes, mida nad on aktsepteerinud (klõpsake avanenud lehel asjaomase riigi lipule, et leida teavet selle riigi aktsepteeritud keelte kohta).

Abistavaid ja otsustavaid asutusi aitavad liikmesriikide kesksed kontaktpunktid (valige justiitsatlase rippmenüüs „Keskne kontaktpunkt“), kelle ülesanne on edendada ametiasutuste koostööd, olla abiks ja otsida lahendusi piiriülestes olukordades.

Viimati uuendatud: 08/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.