Korvaukset

Rikoksen uhrit voivat saada EU:ssa korvausta heille aiheutuneesta ruumiillisesta ja taloudellisesta vahingosta riippumatta siitä, minkä EU-maan alueella rikos on tehty.

Rikoksen uhri voi saada EU:ssa korvausta hänelle aiheutuneesta ruumiillisesta ja taloudellisesta vahingosta riippumatta siitä, minkä EU-maan alueella rikos on tehty.

Kullakin EU-maalla on oma järjestelmänsä rikoksesta aiheutuneen vahingon korvaamiseksi uhrille.

Korvausjärjestelmiä on periaatteessa kahdenlaisia: uhri voi joko nostaa vahingonkorvauskanteen tekijää vastaan rikosoikeudenkäynnissä tai hakea korvausta valtiolta (rikosvahinkojen korvauksia hallinnoivalta viranomaiselta tai muulta vastaavalta elimeltä).

Vahingonkorvauskanteen nostaminen

Lisätietoa vahingonkorvauskanteen nostamisesta rikosoikeudenkäynnissä on täällä.

Rikoksen uhrilla on myös muita oikeuksia oikeudenkäynnissä (valitse avautuvalta sivulta asianomaisen valtion lippu ja sen jälkeen kohta ”Oikeuteni oikeudenkäynnissä”).

Vahingonkorvauksen hakeminen valtiolta (viranomaiselta tai muulta elimeltä)

Asiaa koskeva EU:n säädös on neuvoston direktiivi 2004/80/EY rikoksen uhreille maksettavista korvauksista.

Direktiivissä edellytetään, että jokainen EU:n jäsenvaltio luo kansallisen järjestelmän korvausten maksamiseksi tahallisten väkivaltarikosten uhreille. Kaikilla tahallisten väkivaltarikosten uhreilla on direktiivin mukaan oikeus saada korvaus sen jäsenvaltion korvausjärjestelmästä, jonka alueella rikos on tehty.

Lisätietoa kunkin EU-maan kansallisista korvausjärjestelmistä on täällä. Valitse sen maan lippu, jonka alueella rikos on tehty. Voit hakea korvausta valtion varoista, jos asut maassa, jossa rikos on tehty (maan sisäinen rikosasia), tai toisessa EU-maassa (rajat ylittävä rikosasia).

Rajat ylittävät rikosasiat

Direktiivissä säädetään myös kansallisten viranomaisten yhteistyöstä, jotta tahallisten väkivaltarikosten uhreja voidaan auttaa hakemaan korvausta rajat ylittävissä rikosasioissa.

  • Jos olet joutunut rikoksen uhriksi ulkomailla (toisessa EU-maassa), voit tehdä vahingonkorvaushakemuksen asuinmaasi avustavalle viranomaiselle. (Euroopan siviilioikeudellisen atlaksen sivuilla on hakukone, jonka avulla löydät kunkin EU-maan vastuuviranomaisen. Valitse kohta ”avustavat viranomaiset”.)
    Lisätietoa siitä, miten toimia rajat ylittävissä tapauksissa, on täällä.
  • Avustava viranomainen käännättää hakemuksen ja toimittaa sen päättävälle viranomaiselle siihen jäsenvaltioon, jossa rikos tehtiin (valitse siviilioikeudellisen atlaksen hakukoneesta kohta ”päättävät viranomaiset”). Päättävä viranomainen vastaa hakemuksen arvioinnista ja korvauksen maksamisesta.
  • Lisätietoa siitä, miten sen EU-maan päättävä viranomainen, jossa rikos tehtiin, arvioi hakemustasi, on täällä.
  • Avustava ja päättävä viranomainen pitävät yhteyttä jollakin niistä kielistä, jotka ne ovat hyväksyneet yhteydenpitoa varten (valitse sen maan lippu, jonka hyväksymistä kielistä haluat tiedon).

Avustavat ja päättävät viranomaiset saavat apua kansallisilta yhteysviranomaisilta (valitse hakukoneesta kohta ”yhteysviranomaiset”). Yhteysviranomaisten tehtävänä on edistää viranomaisten välistä yhteistyötä sekä antaa apua ja hakea ratkaisuja rajat ylittävissä tilanteissa.

Päivitetty viimeksi: 08/10/2020

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.