Kompensata

Ofiary przestępstw w Unii Europejskiej (UE) mogą uzyskać kompensatę za doznany uszczerbek na zdrowiu lub szkody materialne, niezależnie od tego, w jakim miejscu na terytorium UE popełniono przestępstwo.

Każde państwo członkowskie UE posiada własny system przyznawania ofiarom kompensaty za szkodę doznaną w wyniku przestępstwa.

Ofiara przestępstwa ma dwie możliwości uzyskania odszkodowania/kompensaty: może dochodzić odszkodowania od sprawcy czynu w toku postępowania karnego lub może dochodzić wypłaty kompensaty przez państwo (od organu zajmującego się kompensatami lub każdego innego właściwego organu w tym państwie).

Dochodzenie odszkodowania od sprawcy czynu

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących dochodzenia odszkodowania od sprawcy w trakcie rozprawy (postępowanie karne), proszę kliknąć na link.

W toku rozprawy ofierze przysługują również inne prawa (proszę wybrać flagę odpowiedniego państwa umieszczoną po prawej stronie ekranu, a następnie kliknąć na zakładkę „Moje prawa w trakcie rozprawy”).

Dochodzenie kompensaty od państwa (organu zajmującego się wypłatą kompensat lub każdego innego organu)

Właściwym aktem prawnym jest dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw.

Dyrektywa dotycząca kompensaty stanowi, że każde państwo ma obowiązek utworzenia krajowego programu ds. kompensaty na rzecz wszystkich ofiar umyślnych przestępstw z użyciem przemocy. Zgodnie z przepisami tego aktu prawnego wszystkie ofiary umyślnych przestępstw z użyciem przemocy mają dostęp do krajowego programu ds. kompensaty w państwie, na którego terytorium popełniono przestępstwo.

Więcej informacji na temat programów ds. kompensaty w poszczególnych państwach UE. Proszę kliknąć na flagę państwa, w którym doszło do popełnienia przestępstwa. Istnieje możliwość uzyskania kompensaty od tego państwa, jeżeli dana osoba w nim zamieszkuje (sprawa krajowa) lub jeżeli mieszka w innym państwie UE (sprawa transgraniczna)

Sytuacje transgraniczne

Aby ułatwić ofiarom umyślnych przestępstw z użyciem przemocy dostęp do kompensaty w sprawach transgranicznych, w prawodawstwie UE ustanowiono system współpracy między organami krajowymi.

  • Osoba, która padła ofiarą przestępstwa, gdy przebywała za granicą (w kraju UE, w którym nie ma miejsca zamieszkania), może złożyć wniosek do organu pomocniczego państwa UE, w którym ma miejsce zamieszkania (W atlasie sądowym w sprawach cywilnych udostępniono wyszukiwarkę – znajdującą się na dole strony – na potrzeby wyszukania odpowiedniego organu w każdym państwie UE. W rubryce dotyczącej właściwości należy wybrać „Organ pomocniczy”.).
    Aby uzyskać więcej informacji na temat niezbędnych działań w sprawach transgranicznych, proszę kliknąć tutaj.
  • Organ pomocniczy dokonuje tłumaczenia wniosku i przekazuje go do organu orzekającego w państwie członkowskim UE, w którym zostało popełnione przestępstwo (W atlasie sądowym w rubryce dotyczącej właściwości należy wybrać „Organ orzekający”.). Organ orzekający jest odpowiedzialny za ocenę wniosku i wypłatę kompensaty.
  • Aby uzyskać więcej informacji o sposobie oceny wniosku przez organ orzekający w państwie UE, w którym popełniono przestępstwo, proszę kliknąć na link.
  • Organy pomocnicze i orzekające komunikują się ze sobą w językach, które zostały przez nie zaakceptowane (Aby uzyskać informację o językach akceptowanych przez dane państwo, na stronie, która się otworzy, proszę kliknąć flagę danego państwa.).

Organy pomocnicze i orzekające są wspomagane przez centralne punkty kontaktowe (W atlasie sądowym w rubryce dotyczącej właściwości należy wybrać „Centralny punkt kontaktowy”.), których zadaniem jest wspieranie współpracy między organami, udzielanie wsparcia i poszukiwanie rozwiązań w sytuacjach transgranicznych.

Ostatnia aktualizacja: 08/10/2020

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.