Ersättning

Brottsoffer i Europeiska unionen (EU) kan få ersättning för skador och/eller förluster de har lidit, oavsett var på EU:s territorium det aktuella brottet begicks.

Varje EU-medlemsstat har sitt eget system för att ersätta brottsoffer för den skada de har lidit till följd av brott.

Det finns i grunden två vägar till ersättning. Som brottsoffer kan man antingen kräva ersättning direkt från gärningsmannen eller söka ersättning från staten (från ersättningsmyndigheten eller liknande).

Ansökan om ersättning från gärningsmannen

Klicka på länken för mer information om hur man yrkar ersättning från gärningsmannen under en rättegång (straffrättsligt förfarande).

Som brottsoffer har man även andra rättigheter under rättegången (välj ett lands flagga till höger och klicka sedan på ”Mina rättigheter under rättegången”).

Ansökan om ersättning från staten (ersättningsmyndigheten eller likande)

Relevant EU-instrument är rådets direktiv 2004/80/EG av den 29 april 2004 om ersättning till brottsoffer.

I direktivet om ersättning åläggs varje EU-medlemsstat att inrätta en nationell ordning för ersättning till offer för uppsåtliga våldsbrott. Enligt direktivet har alla offer för uppsåtliga våldsbrott rätt till tillgång till den nationella ersättningsordningen i det land där brottet begicks.

Mer information finns om vilka ersättningsordningar man har tillgång till i varje EU-medlemsstat. Klicka på flaggan för det land där brottet begicks. Det går att ansöka om statlig ersättning från detta land om man har hemvist i landet (nationellt fall) eller om man bor i ett annat EU-land (gränsöverskridande fall).

Gränsöverskridande fall

För att hjälpa offer för uppsåtliga våldsbrott att få ersättning i gränsöverskridande fall har man i EU-lagstiftningen inrättat ett system för samarbete mellan myndigheter.

  • Den som har utsatts för ett brott i utlandet (i ett EU-land som man inte bor i) kan inge en ansökan till den biträdande myndigheten i det EU-land där man bor (den civilrättsliga atlasen har ett sökverktyg längst ned på sidan för att hitta relevant myndighet i varje EU-land – välj ”Biträdande myndigheter” under ”Typ av roll” i sökverktyget).
    För mer information om vilka åtgärder som ska vidtas i gränsöverskridande fall, klicka här.
  • Den biträdande myndigheten översätter ansökan och skickar den till beslutsmyndigheten i det EU-land där brottet begicks (välj ”Beslutsmyndighet” under ”Typ av roll” i den civilrättsliga atlasens sökverktyg). Beslutsmyndigheten ansvarar för att bedöma ansökan och betala ersättningen.
  • Klicka på länken för mer information om hur din ansökan bedöms av beslutsmyndigheten i det EU-land där brottet begicks.
  • De biträdande myndigheterna och beslutsmyndigheterna kommunicerar med varandra på de språk som de har godkänt (på den sida som öppnas, klicka på flaggan för relevant land för information om vilka språk som det landet godtar).

De biträdande myndigheterna och beslutsmyndigheterna får hjälp av de nationella centrala kontaktpunkterna (välj ”Central kontaktpunkt” under ”Typ av roll” i den civilrättsliga atlasens sökverktyg). Deras uppgift är att främja samarbetet mellan myndigheterna, ge bistånd och hitta lösningar i gränsöverskridande fall.

Senaste uppdatering: 08/10/2020

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.