Технически средства на разположение на съдилищата и практикуващите юристи

Европейският съюз (ЕС) полага усилия, за да улесни трансграничните връзки между съдилища и практикуващи юристи. Бяха приети законодателни инструменти с цел ускоряване на трансграничните процедури и вземане под внимание на решения по наказателноправни дела, приети в друга държава-членка, както и използване на информационни технологии за запознаване на гражданите и практикуващите юристи със съдебните системи на държавите-членки.

Този раздел от портала представя на практикуващите юристи законодателните инструменти, които улесняват трансграничните процедури както по граждански и търговски дела, така и по наказателни дела. Тук ще намерите разяснения относно:

Последна актуализация: 06/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.