Vahendid kohtutele ja õigusvaldkonna spetsialistidele

Euroopa Liit tegutseb selle nimel, et hõlbustada piiriülest teabevahetust kohtute ja õigusvaldkonna töötajate vahel. Selleks et kiirendada piiriüleseid menetlusi, võtta arvesse teise liikmesriigi poolt kriminaalasjades tehtud otsuseid ning anda kodanikele ja õigusvaldkonna töötajatele infotehnoloogia vahendite abil võimalus tutvuda liikmesriikide õigussüsteemidega, on ette nähtud õiguslikud vahendid.

Selles osas antakse õigusvaldkonna töötajatele teavet õiguslike vahendite kohta, millega lihtsustada piiriüleseid menetlusi nii tsiviil- ja kaubandusasjades kui ka kriminaalasjades. Selgitusi antakse järgmistes küsimustes:

Viimati uuendatud: 06/10/2020

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.