Generelle oplysninger

Undersøgelser af brugen af videokonferencer i grænseoverskridende sager viser, at de systemer, som de forskellige medlemsstater bruger, rent teknisk er interoperable. I mange medlemsstater findes der videokonferenceudstyr i retssalene. Da der ikke er tekniske hindringer, bør der gøres en større indsats for at øge kendskabet til den potentielle brug af videokonferencer og tilvejebringe de praktiske værktøjer til dette formål.

Til det formål finder du i dette afsnit følgende oplysninger:

  • information om den generelle videokonferencepolitik
  • en pjece udarbejdet af Det Europæiske Råd med generelle oplysninger om den retlige ramme, tekniske spørgsmål og bedste praksis i forbindelse med grænseoverskridende videokonferencer — se vedhæftede dokument
  • en vejledning med mere detaljerede oplysninger til brugere (f.eks. dommere, retssekretærer og teknikere)
  • bevisoptagelse via videokonference
  • oplysninger om nationale faciliteter, der gør brugere i stand til at finde ud af, om der er videokonferenceudstyr tilgængeligt i en bestemt retssal i en anden medlemsstat (oplysningerne i dette afsnit er baseret på input fra justitsministerierne i de enkelte medlemsstater)
  • dynamiske formularer, der på nuværende tidspunkt alene vedrører grænseoverskridende civil- og handelsretlige sager i henhold til Rådets forordning af 28. maj 2001 (se den lovgivningsmæssige ramme). De gør den anmodende ret i stand til at udfylde anmodninger online, kontrollere om en anmodning er udfyldt, printe, gemme, oversætte til den anmodede rets sprog og e-maile relevante dokumenter
  • resultaterne af projektet "fleraspektinitiativet til forbedring af grænseoverskridende videokonferencer", som blev gennemført af medlemsstater, der deltager i ekspertgruppen vedrørende videokonferencer, og som blev finansieret gennem programmet for retlige anliggender. Formålet med projektet var at fremme den praktiske anvendelse af og dele bedste praksis og ekspertise i forbindelse med grænseoverskridende videokonferencer. Projektets resultater er rettet til dommere, statsanklagere og retssekretærer fra medlemsstaternes retlige myndigheder, som er involveret i grænseoverskridende sager samt teknikere, der planlægger og bistår ved videokonferencer.

Vedhæftede filer

Pjece  PDF (3073 Kb) da

Rådets henstillinger - "Fremme af brugen af og udveksling af bedste praksis vedrørende grænseoverskridende videokonferencer på det retlige område i medlemsstaterne og på EU-plan"

Endelig rapport  PDF (1210 Kb) da fra Rådets gruppe vedrørende e-lovgivning (e-Justice) - ekspertgruppen vedrørende videokonferencer (bilag)

Resultater af projektet "fleraspektinitiativet til forbedring af grænseoverskridende videokonferencer"  ZIP (2019 Kb) da

Praktisk vejledning i anvendelsen af forordningen om bevisoptagelse  PDF (74 Kb) da

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.