Γενικές πληροφορίες

Όσον αφορά τη χρήση βιντεοδιάσκεψης σε διασυνοριακές υποθέσεις, μελέτες έχουν δείξει ότι από τεχνικής άποψης τα συστήματα βιντεοδιάσκεψης που χρησιμοποιούνται στα διάφορα κράτη μέλη είναι διαλειτουργικά. Σε αρκετά κράτη μέλη ο εξοπλισμός βιντεοδιάσκεψης είναι ευρέως διαθέσιμος στις αίθουσες των δικαστηρίων. Εφόσον δεν υφίστανται τεχνικά εμπόδια, πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την δυνητική χρήση των βιντεοδιασκέψεων και στη δημιουργία πρακτικών εργαλείων που θα διευκολύνουν τη διεξαγωγή τους.

Για τον σκοπό αυτόν, στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • πληροφορίες σχετικά με τη γενική πολιτική βιντεοδιασκέψεων·
  • φυλλάδιο που καταρτίστηκε από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο, τα τεχνικά ζητήματα και τις ορθές πρακτικές όσον αφορά τις διασυνοριακές βιντεοδιασκέψεις — βλ. συνημμένο έγγραφο·
  • εγχειρίδιο που παρέχει αναλυτικότερες πληροφορίες για τους επαγγελματίες (π.χ. δικαστές, δικαστικούς υπαλλήλους και δικαστικούς τεχνικούς)·
  • διεξαγωγή αποδείξεων μέσω βιντεοδιάσκεψης·
  • πληροφορίες σχετικά με τις εθνικές εγκαταστάσεις που επιτρέπουν στους επαγγελματίες να διαπιστώσουν εάν υπάρχει εξοπλισμός βιντεοδιασκέψεων σε συγκεκριμένο δικαστήριο άλλου κράτους μέλους (οι πληροφορίες στην παρούσα ενότητα βασίζονται σε στοιχεία που παρασχέθηκαν από τα Υπουργεία Δικαιοσύνης σε όλα τα κράτη μέλη)·
  • δυναμικά έντυπα που επί του παρόντος αφορούν μόνο διασυνοριακές διαδικασίες σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις σύμφωνα με τον κανονισμό του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 (βλ. νομοθετικό πλαίσιο). Επιτρέπουν στο αιτούν δικαστήριο να συμπληρώνει ηλεκτρονικά τις αιτήσεις του, να ελέγχει εάν οι αιτήσεις είναι πλήρεις, να τυπώνει, να αποθηκεύει, να μεταφράζει στη γλώσσα του δικαστηρίου στο οποίο απευθύνεται η αίτηση και να στέλνει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα εν λόγω έγγραφα·
  • τα αποτελέσματα του έργου «Πολύπλευρη πρωτοβουλία για τη βελτίωση των διασυνοριακών βιντεοδιασκέψεων», που πραγματοποιήθηκε από τα κράτη μέλη που συμμετείχαν στην ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις βιντεοδιασκέψεις και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιοσύνη». Στόχος του έργου ήταν η προώθηση της πρακτικής χρήσης των διασυνοριακών βιντεοδιασκέψεων και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εμπειρογνωμοσύνης σχετικά με αυτές. Τα αποτελέσματα του έργου απευθύνονται σε δικαστές, εισαγγελείς και δικαστικούς υπαλλήλους των δικαστικών αρχών των κρατών μελών που εμπλέκονται σε διασυνοριακές υποθέσεις, καθώς και στο τεχνικό προσωπικό που σχεδιάζει και υποστηρίζει τις βιντεοδιασκέψεις.

Σχετικά συνημμένα έγγραφα

Φυλλάδιο  PDF (3073 Kb) en

Συστάσεις του Συμβουλίου — «Προώθηση της χρήσης και της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τις διασυνοριακές εικονοτηλεδιασκέψεις στον τομέα της δικαιοσύνης στα κράτη μέλη και σε επίπεδο ΕΕ»

Τελική έκθεση  PDF (1210 Kb) en από την ομάδα εργασίας του Συμβουλίου για το ηλεκτρονικό δίκαιο (ηλεκτρονική δικαιοσύνη) — Ομάδα εμπειρογνωμόνων για τις βιντεοδιασκέψεις (παραρτήματα παρακάτω)

Αποτελέσματα του έργου «Πολύπλευρη πρωτοβουλία για τη βελτίωση των διασυνοριακών βιντεοδιασκέψεων» ZIP (2019 Kb) en

Πρακτικός οδηγός για την εφαρμογή του κανονισμού περί διεξαγωγής αποδείξεων  PDF (74 Kb) en

Τελευταία επικαιροποίηση: 09/07/2024

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.