Yleistä

Rajat ylittävissä oikeusasioissa käytettäviä videoneuvotteluja tutkittaessa on havaittu, että tekniikan osalta eri jäsenvaltioissa käytetyt videoneuvottelujärjestelmät ovat keskenään yhteensopivia.  Useissa jäsenvaltioissa videoneuvottelulaitteet ovat jo laajasti käytössä oikeussaleissa. Kun teknisiä esteitä ei ole, olisi kiinnitettävä enemmän huomiota videoneuvottelujen suosimiseen sekä videoneuvottelut mahdollistavien konkreettisten työvälineiden hankkimiseen.

Tässä osassa on tietoa seuraavista videoneuvotteluihin liittyvistä kysymyksistä:

  • videoneuvotteluja koskevat yleiset toimintaperiaatteet;
  • Euroopan unionin neuvoston laatima esite, joka sisältää yleistä tietoa rajat ylittävien videoneuvottelujen oikeusperustasta, teknisistä kysymyksistä ja hyvistä käytännöistä (ks. oheinen asiakirja);
  • opas, joka sisältää alan toimijoille (esimerkiksi tuomareille, tuomioistuinten kirjaajille ja oikeussalien tekniselle henkilökunnalle) tarkoitettua yksityiskohtaisempaa tietoa;
  • todisteiden vastaanottaminen videoneuvottelujen avulla;
  • jäsenvaltioissa käytettävissä olevia laitteita koskevaa tietoa, jonka avulla alan toimijat voivat ottaa selville, onko toisen jäsenvaltion tietyssä tuomioistuimessa käytössä videoneuvottelulaitteet (tämän osan tiedot perustuvat jäsenvaltioiden oikeusministeriöiden toimittamiin tietoihin)
  • lomakkeita, joita on tällä hetkellä saatavana vain 28.5.2001 annetussa neuvoston asetuksessa mainittuja rajat ylittäviä siviili- ja kauppaoikeudellisia oikeudenkäyntejä varten (ks. lainsäädäntökehys). Näitä verkkolomakkeita käyttämällä pyynnön lähettävä tuomioistuin voi laatia pyyntöjä, tarkistaa, onko pyyntö valmis, tulostaa ja tallentaa pyyntöjä, kääntää pyynnön sen vastaanottavan tuomioistuimen kielelle sekä lähettää pyyntöjä sähköpostitse;
  • videoneuvottelujen asiantuntijatyöryhmään osallistuneiden jäsenvaltioiden toteuttaman, videoneuvottelujen parantamiseen tähtäävän hankkeen "Multi-aspect initiative to improve cross-border videoconferencing” tulokset. Hankkeen tavoitteena oli edistää rajat ylittävien videoneuvottelujen käyttöä ja jakaa niitä koskevia parhaita käytänteitä ja asiantuntemusta. Hankkeen tulokset on suunnattu jäsenvaltioiden rajat ylittäviin oikeusasioihin osallistuvien tuomareiden, syyttäjien ja tuomioistuinten kirjaajien käyttöön sekä videoneuvotteluja suunnittelevien ja niiden toteutusta tukevan teknisen henkilöstön käyttöön.

Asiakirjoja

Esite  PDF (3073 Kb) fi

Neuvoston suositukset ”Oikeusalan rajatylittävien videoneuvottelujen käytön ja parhaiden käytäntöjen jakamisen edistäminen jäsenvaltioissa ja EU:n tasolla”

Neuvoston sähköisen lainsäädännön työryhmä (sähköinen oikeus): videoneuvottelujen asiantuntijatyöryhmän loppuraportti PDF (1210 Kb) en (liitteet jäljempänä)

Videoneuvottelujen parantamiseen tähtäävän hankkeen "Multi-aspect initiative to improve cross-border videoconferencing" ("Handshake"-hanke) tulokset  ZIP (2019 Kb) en

Käsikirja todisteiden vastaanottamista koskevan asetuksen soveltamisesta  PDF (74 Kb) fi

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.