Vispārīga informācija

Pētījumi par videokonferenču izmantošanu pārrobežu tiesas procesos liecina, ka dažādās valstīs izmantojamās videokonferenču sistēmas ir tehniski sadarbspējīgas. Vairāku dalībvalstu tiesu zālēs videokonferenču iekārtas ir plaši pieejamas. Ņemot vērā, ka nepastāv tehniski šķēršļi, lielāka uzmanība būtu jāvelta informācijas izplatīšanai par videokonferenču izmantošanas iespējām, vienlaikus izstrādājot praktiskus rīkus, lai atvieglotu videokonferenču rīkošanu.

Tādēļ šajā sadaļā ir pieejama šāda ar videokonferenču izmantošanu saistīta informācija.

  • Informācija par videokonferenču izmantošanas vispārējo politiku.
  • Eiropas Savienības Padomes sagatavots buklets, kurā atrodama vispārīga informācija par pārrobežu videokonferenču izmantošanas tiesisko regulējumu, tehniskajiem jautājumiem un labāko praksi (skatīt pievienoto dokumentu).
  • Rokasgrāmata, kurā ir sniegta izvērstāka, praktizējošiem juristiem (piemēram, tiesnešiem, tiesu darbiniekiem un tehniskajiem darbiniekiem) paredzēta informācija.
  • Pierādījumu iegūšana, izmantojot videokonferences.
  • Informācija par dalībvalstu iespējām, kas praktizējošiem juristiem ļauj noskaidrot, vai konkrētā citas dalībvalsts tiesā ir pieejams videokonferenču aprīkojums (informācijas pamatā ir visu dalībvalstu Tieslietu ministriju sniegtās ziņas).
  • Dinamiskas veidlapas, ko pašlaik izmanto tikai pārrobežu tiesvedībā civillietās un komerclietās saskaņā ar Padomes 2001. gada 28. maija Regulu (skatīt informāciju par tiesisko regulējumu). Tās ļauj tiesai, kas iesniedz pieprasījumu, tiešsaistē to aizpildīt, pārbaudīt, vai pieprasījums noformēts pareizi, to izdrukāt, saglabāt, iztulkot tās tiesas valodā, kura saņem pieprasījumu, un elektroniski nosūtīt sagatavotos dokumentus.
  • Projekta “Pārrobežu videokonferenču dažādu aspektu uzlabošanas iniciatīva” rezultāti, projektu īstenoja dalībvalstis, piedaloties Ekspertu grupā ar videokonferencēm saistītos jautājumos, un to finansēja no programmas “Tiesiskums” līdzekļiem. Projekta mērķis bija sekmēt videokonferenču pārrobežu izmantošanu un apmainīties ar labāko praksi un zinātību šajā jomā. Paredzēts, ka projekta rezultātus izmantos tie tiesneši, prokurori un tiesu darbinieki no dalībvalstu tiesām un to iestādēm, kuri ir iesaistīti pārrobežu lietās, kā arī tehniskie darbinieki, kuri plāno videokonferences un nodrošina to tehnisko atbalstu.

Saistītie pielikumi

Buklets  PDF (3073 Kb) en

Padomes ieteikumi  — “Veicināt pārrobežu videokonferenču izmantošanu tiesiskuma jomā dalībvalstīs un ES līmenī un dalīties ar labāko praksi šajā jautājumā”

Nobeiguma ziņojums  PDF (1210 Kb) en, ko sniegusi Padomes E-likumu jautājumu darba grupa (e-tiesiskums) — Ekspertu grupa ar videokonferencēm saistītos jautājumos (pielikumus skatīt zemāk)

Projekta “Pārrobežu videokonferenču dažādu aspektu uzlabošanas iniciatīva” rezultāti  ZIP (2019 Kb) en

Praktiskā rokasgrāmata regulas par pierādījumu iegūšanu piemērošanai  PDF (74 Kb) en

Lapa atjaunināta: 09/07/2024

Šo lapu uztur Eiropas Komisija. Informācija šajā tīmekļa vietnē nav uzskatāma par Eiropas Komisijas oficiālo nostāju. Komisija neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju vai datiem, kas ietverti vai izmantoti šajā dokumentā. Autortiesību noteikumus Eiropas tīmekļa vietnēs lūdzu skatīt juridiskajā paziņojumā.