Algemene informatie

Uit studies naar de toepassing van videoconferencing in grensoverschrijdende zaken is gebleken dat de in de verschillende lidstaten gebruikte videoconferencingsystemen technisch gezien compatibel zijn. In diverse lidstaten is deze apparatuur ruim voorhanden in de rechtszalen. Als er verder geen andere technische belemmeringen zijn, moeten alle betrokkenen bewuster worden gemaakt van de mogelijkheden die de toepassing van videoconferencing biedt en moet er meer aandacht komen voor het ontwerpen van hulpmiddelen die videoconferencing vergemakkelijken.

Op deze pagina vindt u de volgende informatie op dit vlak:

  • informatie over het algemene videoconferencingbeleid;
  • een door de Raad van de Europese Unie samengestelde brochure met algemene informatie over het juridisch kader, technische zaken en goede praktijken bij grensoverschrijdende videoconferencing – zie onderstaande link;
  • een handleiding met nadere informatie voor de desbetreffende professionals (bv. rechters, griffiers en technisch personeel bij de rechtbanken);
  • bewijsverkrijging door videoconferencing;
  • informatie over nationale faciliteiten aan de hand waarvan deze professionals kunnen nagaan of er in een bepaalde rechtbank in een andere lidstaat videoconferencingapparatuur aanwezig is (de informatie op deze pagina is aangeleverd door de ministeries van Justitie van alle lidstaten);
  • dynamische formulieren die op dit moment alleen betrekking hebben op grensoverschrijdende procedures in burgerlijke en handelszaken overeenkomstig de verordening van de Raad van 28 mei 2001 (zie wettelijk kader). Via deze formulieren kan de verzoekende rechtbank online het verzoek indienen, de volledigheid van het verzoek controleren, het verzoek afdrukken, opslaan en vertalen in de taal van de rechtbank waaraan het verzoek is gericht, en het betreffende document e-mailen;
  • de resultaten van het project "Initiatief waarin meerdere aspecten worden bekeken van de verbetering van grensoverschrijdende videoconferenties", dat werd uitgevoerd door lidstaten die deelnemen aan de deskundigengroep voor videoconferentie, en dat in het kader van het programma Justitie werd gefinancierd. Het project had als doel het praktische gebruik van grensoverschrijdende videoconferencing te bevorderen en beste praktijken en deskundigheid op dat vlak uit te wisselen. De resultaten van het project zijn bestemd voor rechters, openbare aanklagers en griffiers van de rechterlijke instanties van de lidstaten die bij grensoverschrijdende zaken betrokken zijn, en voor technisch personeel dat videoconferenties plant en ondersteunt.

Bestanden

Brochure  PDF (3073 Kb) en

Aanbevelingen van de Raad - "Bevordering van het gebruik en de uitwisseling van beste praktijken op het gebied van grensoverschrijdende videoconferenties binnen het justitieel apparaat op lidstaat- en EU-niveau"

Eindverslag  PDF (1210 Kb) en van de werkgroep van de Raad voor e-justitie - Deskundigengroep voor videoconferentie (zie ook de bijlagen hieronder):

Resultaten van het project "Initiatief waarin meerdere aspecten worden bekeken van de verbetering van grensoverschrijdende videoconferenties" ZIP (2019 Kb) en

Praktische handleiding voor de toepassing van de verordening betreffende bewijsverkrijging  PDF (74 Kb) en

Laatste update: 09/07/2024

Deze pagina wordt beheerd door de Europese Commissie. De informatie op deze pagina geeft niet noodzakelijk het officiële standpunt van de Europese Commissie weer. De Commissie aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor informatie of gegevens waarnaar in dit document wordt verwezen. Gelieve de juridische mededeling te raadplegen voor de auteursrechtelijke regeling voor Europese pagina's.