Allmän information

Undersökningar av användningen av videokonferenser i mål med anknytning till flera medlemsstater har visat att videokonferenssystemen i olika medlemsstater är tekniskt kompatibla. I flera medlemsstater finns videokonferensutrustning allmänt tillgänglig i domstolarna. I avsaknad av tekniska hinder bör uppmärksamheten riktas mot att öka medvetenheten om hur videokonferenser kan användas och att skapa praktiska verktyg för att underlätta användningen av videokonferenser.

I det här avsnittet hittar du följande upplysningar:

  • Information om en generell policy för videokonferenser.
  • en broschyr som utarbetats av Europeiska unionens råd med allmän information om den rättsliga ramen för, tekniska frågor rörande och god praxis i samband med videokonferenser i gränsöverskridande ärenden - se bifogat dokument.
  • En handbok med mer detaljerad information för rättstillämpare (t.ex. domare, domstolsbiträden och domstolstekniker).
  • Bevisupptagning via videokonferens
  • Information om nationella strukturer som gör det möjligt för rättstillämpare att ta reda på om videokonferensutrustning finns tillgänglig i en viss domstol i en annan medlemsstat (informationen i detta avsnitt grundas på svar från justitieministerierna i samtliga medlemsstater).
  • Dynamiska formulär som för närvarande endast rör gränsöverskridande förfaranden på privaträttens område enligt rådets förordning av den 28 maj 2001 (se den rättsliga ramen). De gör det möjligt för den ansökande domstolen att fylla i framställningar online, att kontrollera om en framställning är komplett, att skriva ut och spara en framställning och att översätta den till den anmodade domstolens språk samt att skicka sådana handlingar via e-post.
  • Resultaten av projektet Multi-aspect Initiative to Improve Cross-border Videoconferencing som utfördes av medlemsstater som deltog i expertgruppen för videokonferenser och finansierades under programmet för rättsliga frågor. Projektet hade som mål att främja användningen av gränsöverskridande videokonferenser och att utbyta bästa praxis och expertis kring detta. Projektets resultat är riktade till de domare, åklagare och domstolsbiträden från medlemsstaternas rättsväsenden som är involverade i gränsöverskridande mål samt den tekniska personal som planerar och bistår vid videokonferenser.

Relaterade bilagor

Broschyr  PDF (3073 Kb) sv

Rådets rekommendationer -  Främjande av användningen och utbyte av bästa praxis när det gäller gränsöverskridande videokonferenser på juridikområdet i medlemsstaterna och på EU-nivå

Slutrapport  PDF (1210 Kb) sv från expertgruppen för videokonferenser inom rådets arbetsgrupp för e-lagstiftning (e-juridik) (Bilagor nedan)

Resultaten av projektet Multi-aspect Initiative to Improve Cross-border Videoconferencing  ZIP (2019 Kb) sv

Praktisk handledning för tillämpning av förordningen om bevisupptagning  PDF (74 Kb) sv

Senaste uppdatering: 17/11/2021

Den här sidan sköts av Europeiska kommissionen. Informationen på denna sida avspeglar inte nödvändigtvis Europeiska kommissionens officiella ståndpunkt. Kommissionen påtar sig inte något som helst ansvar för information eller uppgifter som ingår eller åberopas i detta dokument. Vänligen läs den rättsliga informationen för upplysningar om upphovsrätten till EU-sidor.