Общо описание на политиката

Новите технологии отправят предизвикателство към традиционните начини за провеждане на съдебни производства. Те също предоставят инструменти за подобряване на ефективността, гъвкавостта и удобството за всички участници — съдилищата, страните по производствата и свидетелите.

Видеоконферентна връзка — за кого и защо?

Видеоконферентната връзка е инструмент, който има огромен потенциал в контекста на ЕС и неговите 27 държави-членки.

Много държави-членки имат практически опит в организирането на видеоконферентни връзки между органи в различни региони на съответната държава или с други държави.

В рамките на европейското електронно правосъдие държавите-членки на ЕС се споразумяха да работят заедно за насърчаване на осъществяването на видеоконферентни връзки и размяната на опит и най-добри практики. Тази дейност се осъществява в съществуващата правна рамка, като се съблюдават процедурните гаранции, които са налице на равнище държава-членка и ЕС.

При трансгранични дела комуникацията между съдебни органи на различни държави-членки е от съществено значение. Видеоконферентната връзка е една възможност за опростяване и насърчаване на тази комуникация.

Използването на оборудване за видеоконферентни връзки предоставя на съдилищата по-голяма гъвкавост по отношение на призоваването на свидетели или вещи лица от други държави-членки.

 • От гледна точка на свидетеля или вещото лице — може да е по-удобно да се свидетелства без необходимост от пътуване
 • При уязвими или уплашени свидетели, това намалява стреса от изправянето пред съдебна зала, пълна с хора
 • Чрез видеоконферентна връзка може да се предостави устен превод, когато е необходимо
 • Също така, видеоконферентната връзка съкращава разходите за всички участници.

Правната рамка

Съществуват множество възможности за организиране на трансгранични видеоконферентни връзки съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, по-специално за изслушване на свидетели, вещи лица или жертви чрез видеоконферентна връзка, в съответствие с правни инструменти като:

Кратък преглед на правната рамка е представен в приложената брошура — по-подробна информация се съдържа в ръководството.

Бъдещи планове

Държавите-членки се споразумяха да продължат работата по улесняване на видеоконферентните връзки. В бъдеще, когато е целесъобразно, следва да се добавят други инструменти за тази цел в европейския портал за електронно правосъдие. По-специално бъдещите планове биха могли да включват:

 • връзки към законодателство на ЕС и законодателството на държавите-членки в областта на видеоконферентните връзки;
 • консолидирана информация за всички съдилища с оборудване за видеоконферентни връзки в държавите-членки;
 • инструменти за практическото организиране на видеоконферентни връзки (електронни формуляри, евентуално резервационна система в дългосрочен план);
 • връзки към национални указания или ръководства, когато са налични;
 • раздел с примери за видеоконферентни връзки при трансгранични производства и сборник с най-добри практики;
 • информация за обучение и модули за обучение през интернет;
 • връзка към взаимосвързани бази данни с устни преводачи.

Документи по темата

Брошура PDF (3097 Kb) bg

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.