Γενική περιγραφή πολιτικής

Οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν προκλήσεις σχετικά με τους παραδοσιακούς τρόπους διεξαγωγής των ένδικων διαδικασιών. Επιπλέον, παρέχουν μέσα για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της ευελιξίας και της άνεσης για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη – τα δικαστήρια, τους αντιδίκους αλλά και τους μάρτυρες.

Βιντεοδιάσκεψη – για ποιον και γιατί;

Η βιντεοδιάσκεψη είναι ένα εργαλείο με πολλές δυνατότητες στο πλαίσιο της ΕΕ και των 27 κρατών μελών της.

Πολλά κράτη μέλη διαθέτουν πρακτική εμπειρία οργάνωσης βιντεοδιασκέψεων μεταξύ αρχών διαφορετικών περιφερειών της ίδιας χώρας ή με άλλες χώρες.

Στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής διαδικτυακής πύλης  για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice), τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν να συνεργαστούν για την προώθηση της χρήσης των βιντεοδιασκέψεων και την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών. Το έργο αυτό εντάσσεται στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και τηρεί τις δικονομικές εγγυήσεις που ισχύουν σε επίπεδο κρατών μελών και ΕΕ.

Σε διασυνοριακές υποθέσεις, η επικοινωνία μεταξύ των δικαστικών αρχών των διαφόρων κρατών μελών έχει ζωτική σημασία. Η βιντεοδιάσκεψη αποτελεί μία πιθανή οδό απλούστευσης και προαγωγής αυτού του είδους της επικοινωνίας.

Η χρήση του εξοπλισμού βιντεοδιάσκεψης προσφέρει στα δικαστήρια μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον χρόνο και τον τρόπο διεξαγωγής της εξέτασης μαρτύρων και εμπειρογνωμόνων από άλλα κράτη μέλη.

 • Από την άποψη των μαρτύρων ή των εμπειρογνωμόνων, μπορεί να είναι βολικότερο να καταθέσουν χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψουν
 • Στην περίπτωση μαρτύρων που είναι ευάλωτοι ή έχουν υποστεί εκφοβισμό, η βιντεοδιάσκεψη μειώνει το άγχος που προκαλεί μια κατάμεστη αίθουσα δικαστηρίου
 • Διερμηνεία μπορεί να παρασχεθεί και για τη βιντεοδιάσκεψη, όπου είναι αναγκαία
 • Η βιντεοδιάσκεψη μειώνει επίσης το κόστος για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Το νομοθετικό πλαίσιο

Υπάρχουν πολυάριθμες δυνατότητες για τη διοργάνωση διασυνοριακών βιντεοδιασκέψεων βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως όσον αφορά τη διεξαγωγή των ακροάσεων των μαρτύρων, των εμπειρογνωμόνων ή των θυμάτων μέσω βιντεοδιάσκεψης, σύμφωνα με νομικές πράξεις, όπως:

Σύντομη επισκόπηση του νομικού πλαισίου παρέχεται στο συνημμένο φυλλάδιο, ενώ λεπτομερέστερες πληροφορίες περιέχονται στο εγχειρίδιο.

Μελλοντικά σχέδια

Τα κράτη μέλη συμφωνούν ότι πρέπει να συνεχιστεί το έργο που αποσκοπεί στη διευκόλυνση της διεξαγωγής των βιντεοδιασκέψεων. Για το σκοπό αυτό και όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο, στο μέλλον θα ενταχθούν και άλλα εργαλεία στην ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη (e-Justice). Ειδικότερα, τα μελλοντικά σχέδια ενδεχομένως θα περιλαμβάνουν:

 • συνδέσμους προς τη νομοθεσία της ΕΕ και των κρατών μελών που ρυθμίζει τη χρήση της βιντεοδιάσκεψης
 • ενιαία πληροφόρηση σχετικά με όλα τα δικαστήρια με δυνατότητες βιντεοδιάσκεψης στα κράτη μέλη
 • εργαλεία για την πρακτική διευθέτηση των βιντεοδιασκέψεων (ηλεκτρονικά έντυπα, ενδεχομένως ένα σύστημα κρατήσεων σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα)
 • συνδέσμους προς εθνικές οδηγίες ή εγχειρίδια, εφόσον υπάρχουν
 • σελίδα με παραδείγματα βιντεοδιάσκεψης σε διασυνοριακές διαδικασίες και συλλογή βέλτιστων πρακτικών
 • πληροφορίες σχετικά με την κατάρτιση και διαδικτυακά μαθήματα
 • σύνδεσμο προς τις διασυνδεδεμένες βάσεις δεδομένων διερμηνέων.

Σχετικά έγγραφα

Φυλλάδιο PDF (3097 Kb) el

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.