Toimintaperiaatteiden kuvaus

Uusi tekniikka haastaa perinteiset oikeudenkäyntimenetelmät. Uusi tekniikka antaa myös välineitä, joiden avulla oikeudenkäynti etenee tehokkaammin, joustavammin ja miellyttävämmin kaikkien mukana olevien kannalta – tuomioistuinten, oikeudenkäynnin osapuolten sekä myös todistajien osalta.

Videoneuvottelutekniikka – miksi ja ketä varten?

Videoneuvottelutekniikka tarjoaa monia mahdollisuuksia EU:ssa ja sen 27 jäsenvaltiossa.

Monissa jäsenvaltioissa on käytännön kokemusta videoneuvotteluiden järjestämisestä eri maiden kesken tai saman maan eri alueilla sijaitsevien viranomaisten välillä.

Euroopan oikeusportaalin puitteissa EU:n jäsenvaltiot ovat sopineet edistävänsä yhdessä videoneuvotteluiden käyttöä ja vaihtavansa kokemuksia ja parhaita toimintatapoja. Tätä työtä tehdään olemassa olevan lainsäädäntökehyksen puitteissa ja kunnioittaen jäsenvaltioissa ja EU-tasolla käytössä olevia menettelyllisiä takeita eli oikeudenkäyntejä koskevia suojatoimia.

Rajat ylittävissä oikeusasioissa viestintä eri jäsenvaltioiden oikeusviranomaisten kesken on olennaisen tärkeää. Videoneuvottelut ovat eräs mahdollinen tapa, jolla tätä viestintää voidaan helpottaa ja tukea.

Videoneuvottelulaitteiston käyttö antaa tuomioistuimille enemmän liikkumavaraa siinä, milloin ja millä tavoin muissa jäsenvaltioissa olevien todistajien tai asiantuntijoiden täytyy antaa lausuntonsa.

 • Todistajan tai asiantuntijan kannalta voi olla helpompaa, jos lausunnon antamista varten ei tarvitse erikseen matkustaa
 • Jos todistaja on erityisen haavoittuvassa asemassa tai häntä on peloteltu, todistajan tuntemaa ahdistusta voidaan vähentää, kun hänen ei tarvitse antaa lausuntoaan väkeä täynnä olevassa oikeussalissa
 • Tulkkaus voidaan tarvittaessa järjestää videoneuvottelulaitteiston avulla
 • Videoneuvottelulaitteiston käyttö vähentää kaikkien muidenkin oikeudenkäynnissä mukana olevien kustannuksia.

Lainsäädäntökehys

Olemassa olevan Euroopan unionin lainsäädännön puitteissa voidaan järjestää monenlaisia rajat ylittäviä videoneuvotteluja erityisesti todistajien, asiantuntijoiden tai uhrien kuulemista varten. Noudatettavia säädöksiä ovat esimerkiksi seuraavat:

Mukana olevassa esitteessä on lyhyt katsaus lainsäädäntökehyksestä. Tarkempia lisätietoja on oppaassa.

Suunniteltuja toimenpiteitä

Jäsenvaltiot ovat yhtä mieltä siitä, että videoneuvottelutekniikan käyttöä pitää edelleen lisätä ja helpottaa. Jatkossa Euroopan oikeusportaalissa pitäisi tämän vuoksi olla mahdollisuuksien mukaan käytössä muitakin välineitä. Myöhemmin portaaliin voitaisiin lisätä esimerkiksi

 • linkit EU:n ja jäsenvaltioiden videoneuvottelutekniikan käyttöä säätelevään lainsäädäntöön
 • tiedot kaikista jäsenvaltioiden tuomioistuimista, joissa videoneuvottelulaitteet ovat käytössä
 • välineet videoneuvottelujen käytännön järjestämiseen (sähköiset lomakkeet, myöhemmin mahdollisesti varausjärjestelmä)
 • linkit kansallisiin ohjeisiin ja oppaisiin
 • osio, johon on kerätty parhaita toimintatapoja ja esimerkkejä videoneuvottelutekniikan käytöstä rajat ylittävissä oikeudenkäynneissä
 • tiedot koulutuksesta ja verkossa käytettävistä koulutusmoduuleista
 • linkki keskenään yhteydessä oleviin tulkkitietokantoihin.

Asiakirjoja

Esite PDF (3071 Kb) fi

Päivitetty viimeksi: 17/11/2021

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.