Ogólny opis strategii

Nowe technologie podważają tradycyjne sposoby prowadzenia postępowania sądowego. Zapewniają one też narzędzia podnoszące efektywność, elastyczność i wygodę wszystkich zaangażowanych podmiotów – sądów, stron oraz świadków.

Wideokonferencje – dla kogo i po co?

Wideokonferencja jest narzędziem o ogromnym potencjale w kontekście UE i jej 27 państw członkowskich.

Wiele państw członkowskich posiada praktyczne doświadczenie w organizacji wideokonferencji z udziałem organów różnych regionów w obrębie jednego państwa, bądź organów różnych państw.

W ramach europejskiego projektu „e-sprawiedliwość” państwa członkowskie UE podjęły się współpracy w zakresie propagowania wideokonferencji oraz wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk. Taka współpraca odbywa się w istniejących ramach prawnych, z poszanowaniem gwarancji proceduralnych na szczeblu państw członkowskich oraz UE.

W sprawach transgranicznych zasadnicze znaczenie ma komunikacja między organami sądowymi różnych państw członkowskich. Wideokonferencje to jedna z metod uproszczenia tej komunikacji i zachęcania do niej.

Dzięki urządzeniom wideokonferencyjnym sądy zyskują większą elastyczność co do terminów i sposobu składania wymaganych w sprawie zeznań świadków lub opinii biegłych z innych państw członkowskich.

 • Z punktu widzenia świadka lub biegłego taki sposób składania zeznań może być wygodniejszy – nie wymaga odbywania podróży
 • U świadków szczególnie wrażliwych lub zastraszanych zmniejsza się stres związany z koniecznością zeznawania na sali rozpraw pełnej ludzi
 • Jeżeli zajdzie potrzeba, za pomocą wideokonferencji można przeprowadzić tłumaczenie
 • Wideokonferencja obniża również koszty ponoszone przez wszystkie zaangażowane osoby.

Ramy legislacyjne

W istniejącym prawodawstwie Unii Europejskiej istnieje wiele możliwości organizacji transgranicznych wideokonferencji, zwłaszcza przesłuchań tą metodą świadków, biegłych lub pokrzywdzonych zgodnie z unormowaniami zawartymi w instrumentach prawnych takich jak:

Krótki przegląd ram prawnych został zawarty w załączonej broszurze — a szczegółowe informacje można znaleźć w podręczniku.

Plany na przyszłość

Państwa członkowskie uzgodniły, że należy kontynuować współpracę ułatwiającą stosowanie wideokonferencji. W przyszłości w europejskim portalu „e-sprawiedliwość” powinny znaleźć się, w stosownych przypadkach, inne odpowiednie narzędzia do tego celu. Plany na przyszłość obejmują w szczególności:

 • zamieszczenie łączy do prawodawstwa UE oraz państw członkowskich regulującego stosowanie wideokonferencji;
 • stworzenie zbioru informacji o wszystkich sądach wyposażonych w urządzenia do wideokonferencji w państwach członkowskich;
 • utworzenie narzędzi służących do praktycznej organizacji wideokonferencji (formularze elektroniczne, a w dłuższej perspektywie być może odpowiedni system rezerwacji);
 • zamieszczenie łączy do krajowych instrukcji lub podręczników, w miarę ich dostępności;
 • zamieszczenie przeglądu przykładowych wideokonferencji w postępowaniach transgranicznych oraz zbioru najlepszych praktyk;
 • zamieszczenie informacji o szkoleniach oraz modułów szkoleniowych online;
 • zamieszczenie łącza do połączonych ze sobą baz danych tłumaczy ustnych.

Powiązane dokumenty

Broszura PDF (3071 Kb) pl

Ostatnia aktualizacja: 17/11/2021

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.