Všeobecný opis politiky

Nové technológie sú výzvou pre tradičné spôsoby vykonávania súdnych konaní. Nové technológie takisto poskytujú nástroje na zvýšenie efektivity, flexibility a komfortu všetkých zainteresovaných – súdov, strán konania, ako aj svedkov.

Videokonferencie – pre koho a prečo?

Videokonferencie sú nástrojom, ktorý má v kontexte EÚ a jeho 27 členských štátov veľký potenciál.

Mnohé členské štáty majú praktické skúsenosti s organizovaním videokonferencií medzi orgánmi v jednotlivých regiónoch tej istej krajiny alebo s inými krajinami.

V rámci európskej elektronickej justície sa členské štáty EÚ dohodli, že budú spolupracovať na presadzovaní využívania videokonferencií a výmeny skúseností a osvedčených postupov. Táto práca sa vykonáva v existujúcom právnom rámci a zohľadňuje procesné záruky na úrovni členských štátov a EÚ.

V cezhraničných veciach je komunikácia medzi justičnými orgánmi jednotlivých členských štátov mimoriadne dôležitá. Uskutočňovanie videokonferencií je jedným z možných spôsobov, ako zjednodušiť a podporiť takúto komunikáciu.

Využívanie videokonferenčného zariadenia poskytuje súdom väčšiu flexibilitu v tom, kedy a ako sa má požadovať poskytnutie svedectva zo strany svedkov alebo znalcov z iných členských štátov.

 • Z hľadiska svedka alebo znalca by mohlo byť vhodnejšie, aby mohli poskytnúť svedectvo bez potreby cestovať
 • V prípade slabších alebo zastrašovaných svedkov sa znižuje stres zo súdnej siene plnej ľudí
 • V prípade potreby je možné poskytnúť tlmočenie prostredníctvom videokonferencie
 • Videokonferencie prispievajú aj k znižovaniu nákladov pre všetkých zainteresovaných.

Legislatívny rámec

Existuje viacero spôsobov, ako organizovať cezhraničné videokonferencie podľa existujúcich právnych predpisov Európskej únie, najmä ako prostredníctvom videokonferencie uskutočňovať vypočúvanie svedkov, znalcov alebo obetí v súlade s právnymi nástrojmi, akými sú:

Krátky prehľad právneho rámca sa uvádza v pripojenej brožúre – podrobnejšie informácie na uvádzajú v príručke.

Budúce plány

Členské štáty sa dohodli, že by mali pokračovať práce na umožnení videokonferencií. V budúcnosti by sa mali v prípade potreby na tento účel umiestniť na európsky portál elektronickej justície ďalšie nástroje. Budúce plány by mali zahŕňať najmä:

 • odkazy na právne predpisy EÚ a právne predpisy členských štátov upravujúce používanie videokonferencií,
 • jednotné informácie o všetkých súdoch s videokonferenčnými zariadeniami v členských štátoch,
 • nástroje na praktickú organizáciu videokonferencií (elektronické formuláre, prípadne z dlhodobého hľadiska systém prijímania rezervácií),
 • odkazy na vnútroštátne pokyny alebo príručky, ak sú k dispozícii,
 • sekciu o príkladoch videokonferencií v cezhraničných konaniach a zbierku osvedčených postupov,
 • informácie o odbornej príprave a  vzdelávacích moduloch on-line,
 • odkaz na vzájomne prepojené databázy tlmočníkov.

Súvisiace prílohy

Brožúra PDF (3071 Kb) sk

Posledná aktualizácia: 17/11/2021

Tieto stránky spravuje Európska komisia. Informácie na tejto stránke nemusia nevyhnutne vyjadrovať oficiálne stanovisko Európskej komisie. Komisia nenesie žiadnu zodpovednosť ani inak neručí za informácie alebo údaje, ktoré tento dokument obsahuje alebo na ktoré odkazuje. Pokiaľ ide o pravidlá v oblasti autorských práv pre webové stránky EÚ, pozri právne upozornenie.