Наръчник

Настоящият наръчник се занимава с използването на видеоконферентно оборудване в трансгранични съдебни производства в Европейския съюз. В него са застъпени организационните, техническите и правните аспекти на използването на видеоконферентна технология. Освен това се прави анализ на използването на оборудване в съдебни зали и зали за свидетели, както и на използването на преносимо оборудване. Насоките се отнасят за случаи, в които видеоконферентните връзки се използват за която и да е част от съдопроизводството, по-конкретно за снемане на показания на отдалечено място в друга държава-членка на ЕС.

Наръчник за видеоконферентни връзки при трансграничните производства (PDF)

СЪДЪРЖАНИЕ

1. ТРАНСГРАНИЧНИ ВИДЕОКОНФЕРЕНТНИ ВРЪЗКИ В ЕС

1.1. Обхват и обща информация

1.2. Преглед на правната рамка в Европейския съюз

2. ПРАКТИЧЕСКИ СЪОБРАЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ВИДЕОКОНФЕРЕНТНИТЕ ВРЪЗКИ

2.1. Подготвителни мерки

2.2. Искането

2.3. Необходимата подготовка

2.4. Устен превод

2.5. Разпитът

2.6. Протокол от разпита

3. ТЕХНИЧЕСКИ АСПЕКТИ

3.1. Съпътстваща информация за техническите изисквания

3.2. Общи правила и принципи за качество

3.2.1. Видеoконферентно оборудване -Изображение

3.2.2. Видеoконферентно оборудване - Звук

3.3. Работа с видеоконферентното оборудване

3.3.1. Записи и използване на документи

3.3.2. Многоточкови връзки и мрежови мостове

ПРИЛОЖЕНИЯ

4. Приложение I — подробна информация относно правната рамка за използването на видеоконферетните връзки в трансгранични производства

4.1 Правната рамка по наказателноправни въпроси

4.2.  Правната рамка по граждански и търговски дела

5. Приложение II —  Технически стандарти

6. Приложение III — ОСНОВНИ ЕТАПИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИДЕОКОНФЕРЕНТНИТЕ ВРЪЗКИ В ТРАСГРАНИЧНИ ПРОИЗВОДСТВА

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.