Наръчник

3.2.1. Видеoконферентно оборудване  -Изображение

49. Очаква се, че в трансграничните видеоконферентни връзки екранът може да се използва за предаването на три различни режима:

  • Фокусирана картина; за предаване на изображенията на участниците в другата зала
  • Обзорна картина; за общ поглед върху положението в другата зала
  • Информационна картина; за предаване на документи и друга информация (това включва всички екрани, разположени в „автоматизираното работно място“ на участниците).

50. За да се гарантира висока степен на обективност, всички участници следва, доколкото е възможно, да бъдат показвани на екрана по един и същ начин. Интензивността на осветлението, разделителната способност и кадровата честота следва да са съвместими за всички участници. Осветлението следва, доколкото е възможно, да бъде такова, че винаги да се различава ясно изражението на лицето, да няма сенки около очите и да няма отражение върху екрана. Следва да се имитира зрителен контакт, доколкото е възможно.

Разполагане на оборудването

51. Оборудването следва да се разположи така, че в съдебната зала да могат да се гледат дела и без видеоконферентна връзка. Следва да се предвиди възможност за разполагане на камерите, екраните, осветлението и участниците по такъв начин, че цялата обстановка да бъде подходяща за видеоизслушване и видеопледиране както при производства по граждански, така и при наказателни дела. Следва да се внимава камерите да бъдат така разположени, че, когато е възможно, да се избягва заснемането на участниците отгоре или отдолу, тъй като това би могло да изкриви картината и да окаже въздействие върху начина, по който се възприемат участниците.

Екрани

52. Зрителният ъгъл и зрителното разстояние следва да бъдат такива, че всички участници да могат да използват един и същ екран по един и същ начин. Размерът на екрана може да бъде достатъчно голям, за да се гарантира, че — по отношение на зрителния ъгъл — участващите лица биха могли да бъдат показани в мащаба, в който биха били възприети на нормално заседание. Минималният стандарт на разделителна способност, който следва да се постигне, е WXGA. По отношение на съотношението кадри/секунда може да бъде определено изискване за минимум 30 кадъра в секунда. Изражението на лицето следва да се различава лесно и следва да се осигури висока степен на удобство при гледане.

Камери

53. За предпочитане е камерите да бъдат фиксирани и да имат няколко предварително зададени позиции за панорамен режим, наклон и промяна на мащаба на изображението; една от възможните позиции следва да бъде зададена като предпочитана. Това дава възможност на лицето, което работи с оборудването, да смени бързо картината, без това да се отрази изобщо на съдопроизводството. Големина на ъгъла при фокусирането на камерите следва да бъде достатъчна, за да гарантира, че лицата, раменете и горната част на тялото на участниците се виждат ясно. Всички участници следва да могат да се движат и да се обръщат към други присъстващи лица в зона 80 х 80 cm, без да изчезват от поглед.

54. По принцип в съдебната зала е достатъчно да има 2 камери: една следяща камера, насочена към съдия-следователя, прокурора или адвоката, свидетеля или заподозрения, в зависимост от това кой говори (фиксирани точки), и една камера, която да представя цялостна картина на съдебната зала, когато е необходимо. В някои случаи може да се представи обзорна картина в началото на заседанието, като се използва панорамният режим на следящата камера.

55. При преносимото оборудване обикновено няма различни камери, така че когато се използва подобно оборудване представянето на обзорна картина ще бъде по-ограничено. В някои случаи може да възникне необходимост да се използва зала за свидетели, което изисква поставянето на камера. Следва да се отчита необходимостта свидетелите в тези зали да говорят с юристи извън обсега на камерите.

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.