Наръчник

3.2.2. Видеoконферентно оборудване  - Звук

Говор

56. Говорът винаги трябва да бъде лесно разбираем и по време на видеоконферентната връзка не трябва да се губят думи. Качеството на звука трябва да бъде постоянно, без външни смущения. Следва да се избягва рискът да се влоши качеството на говора в резултат на компресия на речевото съобщение. Това налага спазването на някои изисквания по отношение на синхронизацията на устните (закъснение по-малко от 0,15 секунди), премахване на ехо ефекта, фоновия шум и реверберацията. Тези съображения придобиват особено значение, когато във видеоконферентната връзка участват устни преводачи. Желателно е съдиите и съдебните служители да са в състояние да регулират силата на звука в залата, за да се компенсират разликите във височината на говора.

Микрофони

57. Микрофоните следва да се монтират така, че всички участници да бъдат разбирани ясно, без деформации на звука, причинени от фонов шум. Микрофоните могат да бъдат вградени (в масата или на друго място), като е за предпочитане да бъдат защитени срещу подслушване, чувствителни към посоката и оборудвани с бутон за изключване на звука. В хода на разпита могат да възникнат ситуации, при които да е необходимо съдебните служители да изключат микрофоните (напр. консултация на някоя от страните с нейния адвокат).

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.