Наръчник

Етап

Видеoконферентни връзки —

Граждански и търговски дела

Видеoконферентни връзки —

Наказателни дела

1. Искане за снемане на показания

 

 

1.1. Участници

Съдът изпраща искането

 

Исканията се изпращат направо от съда, в който е започнало производството („молещия съд“), до съда в друга държава-членка, който ще снема показанията („замоления съд“). Искане за пряко снемане на показанията (съгласно член 17) се отправя от молещия съд до централния орган или компетентния орган в замолената държава.

Искането се изпраща от съд, прокурор или друг компетентен орган

Исканията се изпращат направо от съда („молещия съд“) или друг компетентен съдебен орган (напр. прокурор или център за правна взаимопомощ) до компетентния орган на замолената държава.

1.2. Формуляр за искането

Стандартни формуляри в Регламент (ЕО) № 1206/2001

 

 

Искането трябва да се направи въз основа на стандартните формуляри, приложени към Регламент (ЕО) № 1206/2001.

Искането трябва да съдържа данни, като името и адреса на страните в производството, характера и предмета на делото, описание на снемането на показания, което ще се извърши и др. Формулярите, които трябва да се използват, са следните:

Формуляр A: искане за снемане на показания (съгласно членове 10—12);

Формуляр И: искане за пряко снемане на показания (съгласно член 17).

Стандартен формуляр (незадължителен):

Искане за правна взаимопомощ по наказателни дела

 

Освен информация във връзка с органа, отправил искането, исканията за разпит чрез видеоконференция съдържат данни относно предмета и основанията за искането, когато е възможно, самоличността и националността на засегнатото лице и при необходимост наименованието на съдебния орган и имената на лицата, които ще провеждат разпита.

 

В допълнение искането съдържа и основанието, посочващо защо е нежелателно или невъзможно свидетелят или вещото лице да се яви лично, наименованието на съдебния орган и имената на лицата, които ще проведат разпита.

 

1.3. Изпращане на искането

Формулярите могат да се намерят на уебсайта на Европейския съдебен атлас (Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела).

https://e-justice.europa.eu/content_taking_of_evidence_forms-160-bg.do

 

Исканията могат да се изпращат по пощата, по куриер, по факс (за всички държави-членки) или по електронна поща (само за 13 държави-членки).


1.4. Отговор на искане

 

 

1. (Непряко) снемане на показания от замоления съд:

 

 

 

 

Потвърждение за получаване: При искания, отправени съгласно членове 10—12 (т.е. искания за непряко снемане на показания), в рамките на седем дни от получаването на искането замоленият съд изпраща потвърждение за получаването до молещия съд, като използва формуляр Б от приложението.

Формуляр: Отговорът се изготвя въз основа на формуляр Е, приложен към Регламент (ЕО) № 1206/2001. Той включва информация за датата, часа, мястото, на което ще се снемат показанията, и условията за участие.

Срок: В срок от 30 дни замоленият съд трябва да уведоми молещия съд, ако не може да приеме искането или ако изисква допълнителна информация. Уведомлението се изготвя въз основа на формуляр В, приложен към Регламент (ЕО) № 1206/2001.

Ако се приеме искането, то трябва да бъде изпълнено в срок от 90 дни след получаването му. При забавяне следва да се използва формуляр Ж, за да се нотифицира молещия съд. Когато искането се отхвърли (формуляр З), замоленият съд трябва да уведоми молещия съд в срок от 60 дни след получаването на искането.

Отказ за използване на видеоконферентни връзки: Замоленият съд приема това искане, освен ако това е несъвместимо с правото на държавата-членка на замоления съд или ако би породило значителни практически трудности.

Съдът, който носи отговорност за разглеждане на искането, изпраща потвърждение за получаването му във възможно най-кратък срок. Замоленият съд, обаче, не е задължен да потвърди получаването на искането съгласно Конвенцията за взаимопомощ от 2000 г.

Потвърждението за получаване ще бъде изпратено до органа на молещата държава-членка и ще съдържа наименованието, адреса, телефона и факса на съда, и, ако е възможно, данните на съдията, който е натоварен с разглеждането на искането.

 

Замолената държава-членка изпълнява искането на помощ във възможно най-кратък срок, като отчита в най-висока степен процедурните срокове и другите срокове, посочени от молещата държава-членка. Молещата държава-членка пояснява основанията за указаните срокове.

 

 

 

 

 

 

Отказ за използване на видеоконферентни връзки: Замолената държава-членка дава съгласието си за разпит чрез видеоконференция, при условие че използването на видеоконферентни връзки не противоречи на основните принципи на нейното право и ако тя разполага с техническите средства за целта.

 

Искане за пряко снемане на показания съгласно член 17:

В срок от 30 дни след получаване на искането централният орган или компетентният орган уведомява молещия съд, въз основа на формуляр Й, дали искането се приема и му съобщава условията, при които може да се извърши снемането на показания. Ако искането се приеме, централният орган или компетентният орган може да определи съд на тяхната държава-членка, който да участва в снемането на показания, за да се осигури правилното прилагане на този член и спазването на определените условия.

 

1.5. Достъп до видеоконферентно оборудване

Ако молещият или замоленият съд няма достъп до посочените по-горе технически средства, тези средства могат да бъдат осигурени на съдилищата по силата на споразумение между тях.

Ако замолената държава-членка няма достъп до технически средства за провеждане на видеоконферентна връзка, тези средства могат да ѝ бъдат осигурени от молещата държава-членка по силата на споразумение между тях.

1.6. Практическа организация преди видеоконферентната връзка

1. (Непряко) снемане на показания от замоления съд:

Замоленият съд: уведомяване на молещия съд и/или страните относно датата, часа, мястото, на което ще се снемат показанията и условията за участие.

— призоваване на свидетеля

Молещият и замоленият съд:

— резервиране на съдебна зала

— включване на видеоконферентното оборудване (включително изпробване на връзките)

— ангажиране на устни преводачи и технически персонал

2. Пряко снемане на показания:

Молещият съд:

— уведомяване на свидетеля за датата, часа, мястото, на което ще се снемат показанията

Молещият съд или органът, който разполага с видеоконферентното оборудване (със съдействието на централния орган или компетентния орган):

— резервиране на съдебна зала или на видеоконферентна зала

— включване на видеоконферентното оборудване (включително изпробване на връзките)

— ангажиране на преводачи и технически персонал

Съдът или друг съдебен орган на замолената държава-членка връчва на съответното лице призовка съгласно приложимото право.

 

Молещият и замоленият съд или органът, който разполага с видеоконферентното оборудване:

— резервиране на съдебна зала или на видеоконферентна зала

— включване на видеоконферентното оборудване (включително изпробване на връзките)

— ангажиране на преводачи и технически персонал

 

1.7. Езици и устен превод

1. (Непряко) снемане на показания от замоления съд:

Език

Ползва се езикът на замоления съд.

 

Ползване на преводач

По искане на молещия съд или на лицето, подлежащо на разпит, замоленият съд осигурява присъствието на преводач, ако това е необходимо.

 

2. Пряко снемане на показания:

Език

В зависимост от условията, определени от централния орган или компетентния орган, се ползва езикът на молещия съд.

Ползване на устен преводач

Молещият съд осигурява присъствието на преводач за лицето, подлежащо на разпит, ако това е необходимо.

 

 

Езици

В искането молещия съд посочва кой език ще се ползва и уведомява замоления съд.

Молещият и замоленият съд могат, ако е целесъобразно, да отправят искане производството да се проведе изцяло или частично на чужд език.

Ползване на преводач

По искане на молещата държава-членка или на лицето, подлежащо на разпит, замолената държава-членка осигурява присъствието на преводач, ако това е необходимо.

2.1. Провеждане на разпит чрез видеоконференция

Прилага се правото на замолената държава

Видеоконферентните връзки се организират в съответствие с правото на замолената държава. Въпреки това, молещият съд може да поиска искането да бъде изпълнено в съответствие със специална процедура, предвидена в правото на неговата държава-членка. Замоленият съд спазва това искане, освен ако тази процедура е несъвместимо с правото на неговата държава-членка или ако поражда значителни практически трудности.

 

При пряко снемане на показания съгласно член 17 от молещия съд, молещият съд изпълнява искането в съответствие с националното си право.

Прилага се правото на молещата държава

Видеоконферентните връзки се организират в съответствие с правото на молещата държава. Замолената държава спазва формалностите и процедурите, изрично посочени от молещата държава, при условие че подобни формалности и процедури не противоречат на основни принципи на правото на замолената държава.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отказ от свидетелстване

Лицето, подлежащо на разпит, има право да откаже да свидетелства, ако това е позволено от законодателството на замолената държава или от законодателството на молещата държава.

 

Искания за пряко снемане на показания съгласно член 17 могат да се изпълнят само на доброволна основа, без принудителни мерки.

 

 

Отказ от свидетелстване

Лицето, подлежащо на разпит, има право да откаже да свидетелства, ако това е позволено от законодателството на замолената държава или от законодателството на молещата държава.

 

Присъствие на съдебен орган от замолената държава

На разпита присъства съдебен орган на замолената държава-членка, подпомаган при необходимост от преводач, който отговаря както за установяването на самоличността на разпитваното лице, така и за спазването на основните принципи на правото на замолената държава-членка.

 

 

2.2. Кой отговаря за разпита чрез видеоконференция

1. (Непряко) снемане на показания от замоления съд:

Замоленият съд (съдът на замолената държава съгласно членове 10—12 от Регламент (ЕО) № 1206/2001)

 

2. Пряко снемане на показания:

Молещият съд (съдът на молещата държава съгласно член 17 от Регламент (ЕО) № 1206/2001)

 

 

Съдът или прокурорът на молещия съд

2.3. Разходи, свързани с видеоконферентните връзки

Молещият съд осигурява възстановяването хонорарите, изплатени на вещите лица и преводачите, както и разходите, свързани с организирането на видеоконферентната връзка.

Изпълнението на искане за непряко снемане на показания не следва да дава възможност за никакъв иск за възстановяване на такси или разходи. Въпреки това обаче, при искане на замоления съд, молещият съд следва да осигури възстановяването на разходите, произтекли от използването на видеоконферентно оборудване.

Молещият съд осигурява възстановяването хонорарите, изплатени на вещите лица и преводачите, както и разходите, свързани с организирането на видеоконферентната връзка. Замоленият съд може да се откаже от възстановяването на всички или на някои от тези разходи.

 

3. Мерки след видеоконферентното заседание

1. При искания за непряко снемане на показания (т.е. искания съгласно членове 10—12 от Регламент (ЕО) № 1206/2001), замоленият съд незабавно изпраща на молещия съд документите, които представляват изпълнение на искането, и когато е подходящо, връща получените от молещия съд документи. Документите трябва да бъдат придружени от потвърждението за изпълнение на искането чрез използване на формуляр З от приложението към Регламент (ЕО) № 1206/2001.

2. Пряко снемане на показания:

Освен ако не е посочено друго в условията, определени от централния орган, след видеоконферентното заседание не е необходимо да бъдат предприемани никакви мерки.

След приключване на разпита съдебният орган на замолената държава-членка изготвя протокола, в който се посочват датата и мястото на разпита, самоличността на свидетеля, самоличността и функциите на всички останали участници в изслушването в замолената държава-членка, положените клетви и техническите условия, при които е проведен разпитът.

Документът се изпраща от компетентния орган на замолената държава-членка до компетентния орган на молещата държава-членка.

Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.