Наръчник

2.4. Устен превод

28. В трансграничните видеоконферентни връзки може да възникне необходимост да се ползват услугите на преводач или в молещия съд, или в замоления съд. Устният преводач може да работи от разстояние, като основните страни по производството се намират на едно място — например в съдебната зала (устен превод от разстояние), или, когато лице, което участва от разстояние в производството (напр. подсъдим или свидетел), желае да ползва устен преводач и преводачът се намира на едно и също място с това лице или на мястото, където се провежда производството (устен превод чрез видеоконферентна връзка).

28 a . Ползването на устен превод по време на видеоконферентната връзка (...) е предизвикателство за участниците в разпита и за преводача. Свидетелят може да не е свикнал да ползва преводачи и чувството за отдалеченост може да създаде проблеми при устния превод. За преводачите е от полза съдията да координира реда, в който говорят страните по делото.

29. При снемането на показания обикновено се ползва консекутивен превод. При консекутивния превод съдията играе основна роля, тъй като направлява превода и дава насоки на свидетеля или преводача в хода на разпита. Предвид сложния характер на видеоконферентните връзки и на устния превод в съдебните производства, препоръчително е консекутивният превод да се използва в случаите, при които устният преводач е отделен от лицата, които се нуждаят от превод, тъй като този метод дава възможност по-лесно да се правят пояснения или допълнителни изказвания, които може да бъдат необходими да се гарантира, че устният превод е правилен.

29 a . Симултанният превод поставя повече изисквания, тъй като са нужни специални кабини за преводачите и преводът достига до слушателите чрез специално оборудване (предавател, приемник и слушалки). Когато по време на разпита или съдебния процес се представят писмени документи, често е необходимо да се прибягва до устен превод „prima vista“ на писмения документ. Ако при представянето на документа преводачът не се намира в съдебната зала, в рамките на видеоконферентната връзка ще бъде необходимо използването на камери за разчитане на документа.

30. Когато преводът се прави от разстояние, като преводачите се намират на друго място извън съдебната зала, следва да се отдели внимание на подготвителните мерки, на предварителната информация за техническото оборудване на мястото, където ще се извършва преводът, както и на изпробването на връзките между залите преди провеждането на разпита. Освен това, следва да се обърне внимание на акустиката и на качеството на звука на мястото, на което ще се извърши преводът от разстояние.

30 a . Други аспекти, които следва да бъдат обмислени са подредбата на залите, в които ще се използват видеоконферентните връзки и устния превод, и разположението на преводача и другите участници. Визуалната и невербалната комуникация изпълняват решаваща роля за подпомагането на преводача да разбира казаното, да долови нюансите в значението на казаното и да разреши възможните неясноти. Ето защо преводачът следва да е в състояние да вижда лицата, израженията и по възможност движенията на устните на лицата, които участват от разстояние в производството. Това има значение за положението на участниците спрямо камерите, чрез които преводачът получава картина. Преводачът следва да има фронтален изглед към лицата, които участват от разстояние в производството. Същевременно преводачът следва да не се превръща в център на внимание единствено поради появата си на видео екрана. Другояче казано практическата обстановка следва да не създава положение, при което на основните страни в производството им се налага да се обръщат встрани, за да виждат преводача.

30 б. Следва да се отдели внимание и на надеждността и сигурността на връзката, които следва да бъдат гарантирани.

31. Когато в процеса на осъществяване на видеоконферентна връзка се ползва устен превод, следва да се обърне внимание на следните елементи:

 • Следва да се гарантират комуникация и устен превод с високо качество;
 • по време на устния превод — влиянието на техническите аспекти, като контрол на оборудването (например контрол на движението на камерата при устен превод, извършван въз основа на видеосигнал). Това може са окаже от изключително значение за устния превод, при който изгледът и картината от отдалеченото място трябва да бъдат гарантирани;
 • управлението на комуникацията е от съществено значение: следва да са налице възможности за намеса от страна на преводача (преди и по време на възложения устен превод, за въпроси за изясняване на съдържанието);
 • Решаващо значение има качеството на звука, както и въздействието на закъснението при предаването на данни (приблизително 0,5 секунди) върху процеса на комуникация по време на устния превод.

32. По отношение на качеството на устния превод следва да се отбележи, че изискваната квалификация за устни преводачи е различна в държавите членки. Необходимо е да се отчита този факт, когато се отправят искания за използване на видеоконферентни връзки в рамките на правна взаимопомощ или снемане на показания.

32 a . С оглед избягването на трудностите, свързани с използването на видеоконферентни връзки наред с устния превод и негативните впечатления, които биха съществували сред практикуващите лица, следните препоръки относно прилагането и използването на устен превод посредством видео връзка биха могли да се окажат полезни:

A . Планирането, набавянето и инсталирането на оборудване за видеоконферентна връзка в съдебните зали

 • следва да се набележат потребностите:
  следва да бъдат отбелязани конкретни подробности, като например кой с кого говори, кой кого трябва да вижда.
 • на етапа на планирането следва да се включи експертно мнение:
  изключително важно е в планирането да се включат експерти по устен превод и по лингвистични, правни и технологични въпроси, за да изработят подробностите на практическата обстановка.
 • следва да се използва технология с висше качество:
  на всички страни участници следва да се осигури висококачествен звук и картина, а на преводача — допълнително оборудване според необходимото; следва да се използва отделна камера за документите (за представянето на документи, изображения и други материали, които биха могли да улеснят устния превод). Да се отбележи, че, за разлика от консекутивния превод, при симултанния превод съществуват специфични изисквания за (по-високо) качество на звука и картината и за синхрона при движението на устните.
 • следва да се проведе етап на „пробата и грешката“:
  особено преди всяка по-мащабна покупка, прилагане и инсталиране на оборудване за видеоконферентна връзка. Следва да се набележат критичните моменти в процеса на комуникация и да се направят необходимите настройки.
 • следва да бъде възможно поетапното въвеждане на нови технологии:
  следва да се започне със случаите, оказващи слабо въздействие, за да се оценят влиянието на технологията на всеки етап и последствията за следващия етап.
 • на устния преводач следва да бъде осигурена подходяща среда за работа:
  например ергономична и спокойна среда за работа и възможност за преводача да контролира оборудването.

Б. Укрепване на безпроблемното използване на устен превод от разстояние чрез видеоконферентна връзка в съдебните зали

 • следва да се използват квалифицирани участници и устни преводачи:
  за да се гарантира качество, което е достатъчно за запазването на справедливия характер на производствата, следва да се използват устни преводачи, притежаващи подходяща квалификация, както и членове на правните екипи, които имат опит в работата с устни преводачи.
 • на устните преводачи и правните екипи следва да се предлага обучение:
  преди инсталирането на технологичните средства, на ранен етап следва да се предлага въведение за работата с тях. Впоследствие следва да е налице непрекъснато професионално обучение (включително осведоменост от по-широк характер, владение на технологията, ситуация на комуникация и техники за подпомагане, като например управление на стреса).
 • следва да бъде постигнато съгласие по процедури за оценка на риска:
  следва да се използват процедури за вземане на решение относно уместността на използването или неизползването на видеовръзка наред с устен превод, както и следва да бъдат проведени консултации с опитни устни преводачи.
 • следва да бъдат разработени насоки/протоколи:
  в тях следва да се уточнява кой носи отговорност, напр., за запазване, определяне на времето, стартиране и контрол на връзката; да се описва процедурата преди, по време и след сесията (разяснения за устния преводач, начало на сесията, въведения, правила по време на сесията, последваща информация) за всички участници.
 • следва да се изготвят разпоредби в случай на прекъсване:
  следва да бъде разработен протокол в случай на прекъсване на комуникацията или прекъсване по технологични причини, тъй като следва да не се оставя на преводача да разрешава проблемите в случай на прекъсвания.
 • кодекс на добрите практики:
  Съдебните служби, практикуващите юристи и асоциациите на устните преводачи следва да продължат сътрудничеството си за подобряване на съвместните кодекси на добрите практики относно използването на видеоконферентни връзки и устен превод от разстояние.
Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.