Наръчник

2.6. Протокол от разпита

40. В трансгранични производства по наказателноправни въпроси след приключване на разпита съдебният орган на замолената държава-членка трябва да изготви протокола от видеоконферентния разпит. В протокола се посочват датата и мястото на разпита, самоличността на свидетеля, самоличността и функциите на всички останали участници в разпита, положените клетви и техническите условия, при които е проведен разпитът. Документът се изпраща от компетентния орган на замолената държава-членка до компетентния орган на молещата държава-членка.

41. По същия начин, в трансграничните производства по граждански и търговски дела за искания съгласно членове 10—12 от Регламент (ЕО) № 1206/2001 (т.е. искания за непряко снемане на показания) замоленият съд изпраща на молещия съд документите, които представляват изпълнение на искането, и когато е подходящо, връща получените от молещия съд документи.  Документите трябва да бъдат придружени от потвърждението за изпълнение на искането чрез използване на формуляр З от приложението към Регламент (ЕО) № 1206/2001.

42. При пряко снемане на показания по граждански и търговски дела, когато оборудването, което ще се използва, не се предоставя от молещия съд, всички разходи по излъчването, включително разходите за наемане на оборудване и на технически персонал, който да работи с него, ще се поемат органа, отправил искане за видеоконференцията. Общият принцип при пряко снемане на показания е, че изпълнението на искане не дава възможност за никакъв иск за възстановяване на такси или разходи. Въпреки това обаче, при искане на замоления съд, молещият съд следва да осигури възстановяването на разходите, произтекли от използването на видеоконферентно оборудване.

43. По наказателноправни въпроси, към които се прилага Конвенцията за взаимопомощ от 2000 г., разходите за установяване на видеовръзката, разходите за поддържане на видеовръзката в замолената държава-членка, изплатените от нея възнаграждения на преводачи, изплатените дневни и пътни разходи на свидетели и вещи лица в замолената държава-членка трябва да бъдат възстановени на замолената държава-членка от молещата държава-членка освен ако замолената държава-членка не се откаже от възстановяването на всички или на някои от тези разходи.

44. По същия начин, в производства по граждански и търговски дела, ако замоленият съд поиска, молещият съд незабавно осигурява възстановяване на възнагражденията, които са платени на вещи лица и преводачи, и разходите, които произтичат от използването на видеоконферентни връзки (съгласно член 18 от Регламент (ЕО) № 1206/2001).

Последна актуализация: 08/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.