Наръчник

3.1. Съпътстваща информация за техническите изисквания

45. В настоящия раздел от наръчника се разглеждат техническите аспекти на видеоконферентните връзки и видеоконферентното оборудване. Това включва поставяне на камери, осветление, екрани и микрофони. Оборудването следва да се избере и да се монтира така, че да улесни, доколкото е възможно, различните етапи от процеса на съдебното изслушване. Подробните технически стандарти за видеоконферентните връзки са изложени в приложение II.

Принцип за максимална близост до обичайната практика

46. Целта е заседанието с видеоконферентна връзка да се доближава във възможно най-голяма степен до обичайната практика на съда при снемане на показания в открито заседание. За да се извлече максимална полза, трябва да бъдат взети предвид няколко разлики. Някои въпроси, които се приемат за даденост при снемане на показания по обичайния начин, могат да придобият различно измерение, когато показанията се снемат чрез видеоконферентна връзка: например, следва да се гарантира, че свидетелят разбира практическата организация на видеоконферентното заседание и знае кои са страните във видеоконферентната връзка и какви са техните функции. За насърчаване на най-добрите практики при използването на видеоконферентните връзки се предлага следният списък с практически съображения:

  • Когато чрез видеоконферентна връзка се разпитва свидетел от чужбина, следва да се има предвид часовата разлика. Следва да се вземе предвид удобството на свидетеля, на страните, на техните представители и на съда.
  • В съдебната зала видеоконферентната техника следва, доколкото е възможно, да се монтира и използва по начин, който създава на участниците усещането за провеждане на традиционно съдебно заседание.
  • Необходимо е участниците във видеконферентното заседание да са наясно, че дори с най-модерните съществуващи системи има известно закъснение между получаването на образа и на придружаващия го звук. Ако това не бъде надлежно отчетено, ще има тенденция „да се говори едновременно“ със свидетеля, чийто глас може да продължи да се чува за част от секундата, след като на екрана вече се вижда, че той е свършил да говори.
  • При съществуващата технология качеството на картината е добро, но не колкото на телевизионна картина. Качеството на картината се подобрява, ако тези, които се появяват на мониторите по време да видеоконференцията, сведат движенията си до минимум.
Последна актуализация: 17/11/2021

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.