Příručka

3.3.2. Vícebodová spojení a přemostění

66. V přeshraničních videokonferencích by mělo být rovněž možné, aby byl systém dožadujícího orgánu spojen se systémy dožádaného orgánu. Obvykle se přeshraniční videokonference týkají navázání vizuálního a audio spojení mezi dvěma místy (z bodu do bodu), místem dožadujícího orgánu a místem dožádaného orgánu. V některých případech může být nutné navázat spojení mezi více než dvěma místy současně (vícebodově). To může nastat např. když je tlumočník spojen se soudním řízením ze třetího místa. Toto spojení je možné navázat za pomoci mostu poskytnutého třetí stranou.

67. Spojení z bodu do bodu a vícebodová spojení by měla být rovněž v souladu s mezinárodními normami platnými pro videokonference. Tyto normy byly vypracovány Mezinárodní telekomunikační unií (ITU). Podrobný seznam je v příloze II tohoto průvodce.

Přeshraniční spojení videokonferenčních systémů by mělo být také zabezpečeno takovým způsobem, aby se třetím stranám zabránilo v nezákonném odposlechu nahrávek. Je-li používáno spojení IP-IP, musí se zúčastněné soudy dohodnout na způsobech kódování.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.