Příručka

4.2. Právní rámec v občanských a obchodních věcech

74. Příslušný právní rámec pro výslech prostřednictvím videokonference v občanských a obchodních věcech je nařízení (ES) 1206/2001 o spolupráci soudů členských států při dokazování v občanských nebo obchodních věcech. Existují dva možné případy, kdy lze použít videokonferenci v přeshraničním dokazování podle tohoto nařízení. To je dokazování dožádaným soudem podle článků 10, 11 a 12 a přímé dokazování podle článku 17.

75. Podle článků 10, 11 a 12 mohou být strany a jejich zástupci přítomni, když probíhá dokazování dožádaným soudem, je-li to stanoveno právními předpisy členského státu dožadujícího soudu. Dožádaný soud stanovuje v souladu s článkem 10 podmínky, za kterých se mohou strany a jejich zástupci účastnit. Dožádaný soud jim oznámí, kdy a kde se bude řízení konat. Podle článku 11 může dožádaný soud rovněž požádat strany a jejich zástupce, aby byli přítomni dokazování, nebo se do něj zapojili, je-li tato možnost stanovena právními předpisy členského státu. Zástupci dožadujícího soudu si mohou rovněž zvolit, že budou přítomni při dokazování dožádaným soudem, je-li to dovoleno právními předpisy členského státu dožadujícího soudu. Pokud je účast zástupců dožadujícího soudu požadována při dokazování, stanoví dožádaný soud podmínky pro účast v souladu s článkem 10.

76. S cílem usnadnit přítomnost nebo účast stran nebo dožadujícího soudu může dožadující soud požádat dožádaný soud o použití komunikační technologie, jako je videokonference, v průběhu dokazování. Dožádaný soud musí splnit tuto žádost, ledaže je neslučitelná s jeho právními předpisy nebo z důvodu vážných praktických obtíží. V případě neslučitelnosti musí dožádaný soud informovat dožadující soud.

Neexistuje-li přístup k technickým prostředkům, mohou být technické prostředky zpřístupněny soudy prostřednictvím vzájemné dohody.

77. S výjimkou žádosti ze strany dožadujícího soudu o zvláštní řízení, vyřizuje dožádaný soud žádost v souladu s právními předpisy svého členského státu. Předsedá jednání a jednání se bude obvykle konat v úředním jazyce dožádaného soudu. Dožádaný soud rovněž zajišťuje výslech a předvolání svědků. Je-li to vyžadováno, použijí se donucovací opatření v souladu s právními předpisy dožádaného soudu. Nicméně svědek může uplatňovat právo na odepření výpovědi v souladu s právními předpisy členského státu dožadujícího nebo dožádaného soudu.

78. Podle článku 17 může soud požádat o přímé dokazování v jiném členském státě a předkládá žádost ústřednímu orgánu nebo příslušného orgánu tohoto členského státu. Přímé dokazování musí být dobrovolné, bez použití donucovacích opatření. Dožadující soud musí informovat vyslýchané osoby, že přímé dokazování je dobrovolné.

V návaznosti na žádost informuje ústřední orgán nebo příslušný orgán dožádaného členského státu dožadující soud, jestli je žádost přijata a o jakýchkoli podmínkách, které mohou být požadovány podle právních předpisů jeho členského státu (například soud dožádaného členského státu může být určen pro účast při dokazování). Dožadující soud vyřizuje žádost v souladu s právními předpisy svého členského státu, nicméně podmínky stanovené právními předpisy dožádaného členského státu musí být dodrženy. Stejně jako článek 10 i článek 17 podporuje využívání videokonference. Žádost může být ústředním orgánem nebo příslušným orgánem zamítnuta, pokud nespadá do oblasti působnosti nařízení o dokazování z roku 2001, pokud neobsahuje všechny nezbytné informace nebo pokud je přímé dokazování v rozporu se základními právními zásadami v jeho členském státě.

Poslední aktualizace: 08/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.