Příručka

2.6 Zápis z výslechu

40. V přeshraničním trestním řízení, poté, co je výslech ukončen, musí justiční orgán dožádaného členského státu vypracovat zápis z výslechu prostřednictvím videokonference. Zápis uvádí datum a místo výslechu, totožnost vyslechnutých osob, totožnost a funkci všech ostatních osob, které se účastnily výslechu, veškeré provedené přísahy a technické podmínky, za kterých se výslech konal. Tento dokument zašle příslušný orgán dožádaného členského státu příslušnému orgánu dožadujícího členského státu.

41. Podobným způsobem v občanskoprávním a obchodněprávním přeshraničním řízení pro žádosti podle článků 10, 11 a 12 nařízení o dokazování (to jest nepřímé žádosti) dožádaný soud zašle dožadujícímu soudu dokumenty dokládající vyřízení žádosti a případně vrátí dokumenty, které obdržel od dožadujícího soudu. Tyto dokumenty doplňuje potvrzení o vyřízení žádosti za použití formuláře H v příloze nařízení o dokazování z roku 2001.

42. Neposkytne-li dožadující soud pro přímé dokazování v občanských a obchodních věcech zařízení, které má být použito, ponese veškeré náklady na přenos včetně nákladů na pronájem zařízení a jeho technické obsluhy orgán požadující videokonferenci. Obecnou zásadou pro nepřímé dokazování je, že výkonem žádosti nevznikají žádné nároky na úhradu poplatků nebo nákladů. Nicméně pokud to dožádaný soud požaduje, dožadující soud by měl zajistit úhradu nákladů vyvolaných použitím videokonference.

43. V trestních věcech, kdy se použije úmluva o vzájemné právní pomoci z roku 2000, náklady na zajištění videospojení, náklady na provoz videospojení v dožádaném členském státě, odměnu tlumočníků poskytnutých dožádaným členským státem, náhradu nákladů svědků a znalců a jejich cestovní výdaje v dožádaném členském státě hradí dožadující členský stát dožádanému členskému státu, ledaže se dožádaný stát zřekne úhrady veškerých nebo části těchto výdajů.

44. Podobně v občanskoprávním a obchodněprávním řízení, vyžaduje-li to dožádaný soud, zajistí dožadující soud neprodleně úhradu honorářů zaplacených znalcům a tlumočníkům a nákladů vzniklých využitím videokonference (použití článku 18 nařízení o dokazování z roku 2001).

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.