Příručka

Krok

Konání videokonferencí -

občanské a obchodní věci

Konání videokonferencí -

trestní věci

1. Žádost o dokazování

 

 

1.1. Zapojení aktéři

Soud zasílá žádost

Žádosti jsou předávány přímo soudem, kde bylo řízení zahájeno („dožadující soud“) soudu jiného členského státu, který provádí dokazování („dožádaný soud“). Žádost o přímé dokazování (podle článku 17) předkládá dožadující soud ústřednímu orgánu nebo příslušnému orgánu v dožádaném státě.

Soud, státní zástupce, nebo jiný příslušný justiční zasílá žádost

Žádosti jsou předávány přímo soudem („dožadující soud“) nebo jiným příslušným justičním orgánům (např. státními zástupci nebo středisky pro vzájemnou právní pomoc) příslušnému orgánu dožádaného státu.

1.2. Formulář žádosti

Jednotné formuláře v nařízení o dokazování z roku 2001

Žádost musí být podána za použití jednotných formulářů, které jsou přiloženy k nařízení o dokazování z roku 2001. Žádost musí obsahovat podrobnosti, jako jsou jména a adresa stran řízení, povaha a předmět dané věci, popis dokazování, které má být provedeno, atd. Příslušné formuláře, které se použijí, jsou:

Formulář A: žádost o provedení důkazu (podle článků 10, 11 a 12);

formulář I: žádost o přímé dokazování (podle článku 17).

Jednotný formulář (nepovinný):

Žádost o vzájemnou právní pomoc v trestních věcech.

Žádost o výslech prostřednictvím videokonference obsahuje informace ohledně orgánu podávajícího žádost, předmětu a důvodu žádosti, je-li to možné, totožnosti a státní příslušnosti dotyčné osoby a případně název justičního orgánu a jména osob, které povedou výslech.

Žádost obsahuje rovněž důvod, proč není žádoucí či možné, aby se svědek či znalec dostavil osobně, název justičního orgánu a jména osob, které povedou výslech.

1.3. Zasílání žádosti

Formuláře jsou dostupné na webových stránkách evropského justičního atlasu (Evropské soudní sítě v občanských a obchodních věcech).

https://e-justice.europa.eu/content_european_judicial_atlas_in_civil_matters-321-cs.do

Žádosti je možné poslat poštou, kurýrem, faxem (všechny členské státy) nebo elektronicky (pouze do 13 členských států).


1.4. Odpověď na žádost

 

 

1. (Nepřímé) dokazování dožádaným soudem:

 

 

Potvrzení o obdržení: V žádostech podaných podle článků 10, 11 a 12 (tj. žádosti o nepřímé dokazování) zašle dožádaný soud do sedmi dnů od obdržení žádosti potvrzení o obdržení dožadujícímu soudu za použití formuláře B v příloze.

Formulář: Odpovídá se prostřednictvím formuláře F, který je připojen k nařízení 1206/2001. Obsahuje oznámení data, času, místa, kde bude dokazování probíhat, a podmínek pro účast.

Lhůta: Do třiceti dnů musí dožádaný soud informovat dožadující soud, pokud žádost nemůže být přijata, nebo jsou-li třeba další informace. Oznamuje se prostřednictvím formuláře C, který je připojen k nařízení o dokazování.

Je-li přijata, musí být žádost vyřízena do devadesáti dnů od obdržení. Dojde-li ke zpoždění, měl by být použit formulář G pro informování dožadujícího soudu. Je-li žádost zamítnuta (formulář H), musí to dožádaný soud oznámit dožadujícímu soudu do šedesáti dnů od obdržení žádosti.

Zamítnutí využití videokonference: Dožádaný soud vyhoví tomuto požadavku, pokud to není neslučitelné s právem členského státu dožádaného soudu nebo pokud tomu nebrání závažné praktické překážky.

Soud odpovědný za zpracování žádosti potvrdí obdržení žádosti co nejdříve. Avšak neexistuje povinnost dožádaného soudu potvrdit obdržení žádosti podle úmluvy o vzájemné právní pomoci z roku 2001.

Potvrzení o obdržení bude zasláno orgánu dožadujícího členského státu a bude obsahovat název, adresu, telefon a faxové číslo soudu a, je-li to možné, soudce odpovědného za její zpracování.

 

Dožádaný členský stát vyřídí žádost o pomoc pokud možno co nejdříve, přičemž co nejvíce zohlední procesní a jiné lhůty uvedené dožadujícím členským státem. Dožadující členský stát lhůty odůvodní.

 

 

 

 

 

 

 

Zamítnutí využití videokonference: Dožádaný členský stát s výslechem za použití videokonference souhlasí, pokud není použití videokonference v rozporu jeho základními právními zásadami a za podmínky, že má technické prostředky nutné k provedení výslechu.

 

Článek 17 žádosti o přímé dokazování:

Do 30 dnů od obdržení žádosti informuje ústřední orgán nebo příslušný orgán dožadující soud prostřednictvím vyplnění formuláře J, zda je žádost přijata či nikoli a o podmínkách, za nichž lze dokazování provést. Je-li žádost přijata, může ústřední orgán nebo příslušný orgán určit soud svého členského státu, který se zúčastní dokazování, aby bylo zajištěno správné použití tohoto článku a podmínek, které byly stanoveny.

 

1.5. Přístup k zařízení pro videokonference

Nemají-li dožadující nebo dožádaný soud přístup k výše uvedeným technickým prostředkům, mohou jim být tyto prostředky po vzájemné dohodě soudy poskytnuty.

Nedisponuje-li dožádaný členský stát technickými prostředky pro výslech prostřednictvím videokonference, může mu dožadující členský stát na základě vzájemné dohody tyto prostředky poskytnout.

1.6. Praktická opatření před videokonferencí

1. (Nepřímé) dokazování dožádaným soudem:

Dožádaný soud: oznámení data, času, místa, kde bude dokazování probíhat, a podmínek pro účast dožadujícímu soudu nebo stranám.

- předvolání svědka

Dožadující a dožádaný soud:

- rezervace soudní síně

- aktivace zařízení pro videokonference (včetně zkoušky spojení)

- objednání tlumočníků a technického personálu

2. Přímé dokazování:

Dožadující soud:

- oznámení data, času, místa, kde bude dokazování probíhat svědkovi

Dožadující soud nebo služba pro konání videokonference (za pomoci ústředního nebo příslušného orgánu):

- rezervovat soudní síň nebo službu pro konání videokonference

- aktivace zařízení pro videokonference (včetně zkoušky spojení)

- objednání tlumočníků a technického personálu

Soud nebo jiný justiční orgán dožádaného členského státu předvolá osobu, která se má dostavit, v souladu se svými právními předpisy.

 

Dožadující a dožádaný soud nebo služba pro konání videokonference:

- rezervovat soudní síň nebo službu pro konání videokonference

- aktivace zařízení pro videokonference (včetně zkoušky spojení)

- objednání tlumočníků a technického personálu

1.7. Jazyky a tlumočení

1. (Nepřímé) dokazování dožádaným soudem:

Jazyk

Bude používán jazyk dožádaného soudu.

Využití tlumočníka

Na žádost dožadujícího soudu nebo vyslýchané osoby zajistí dožádaný soud, aby měla vyslýchaná osoba v případě potřeby k dispozici tlumočníka.

2. Přímé dokazování:

Jazyk: S výhradou podmínek uložených ústředním nebo příslušným bude použit jazyk dožadujícího soudu.

Využití tlumočníka Dožadující soud zajistí, aby měla vyslýchaná osoba v případě potřeby k dispozici tlumočníka

Jazyky

Dožadující soud v žádosti informuje dožádaný soud o jazyku, který bude použit. Dožadující a dožádaný soud mohou požádat, je-li to vhodné, aby se řízení konalo zcela nebo částečně v cizím jazyce.

Využití tlumočníka

Na žádost dožadujícího členského státu nebo vyslýchané osoby zajistí dožádaný členský stát, aby měla vyslýchaná osoba v případě potřeby k dispozici tlumočníka;

2.1. Průběh výslechu za použití videokonference

Použijí se právní předpisy dožádaného státu

Využití videokonference je zajištěno podle právních předpisů dožádaného státu. Dožadující soud může požádat, aby byla žádost vyřízena zvláštním postupem podle právních předpisů jeho členského státu. Dožádaný soud musí splnit tuto žádost, ledaže je neslučitelná s jeho právními předpisy nebo z důvodu vážných praktických obtíží.

Při přímém dokazování podle článku 17 dožadujícím soudem, vyřídí dožadující soud žádost v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy.

Použijí se právní předpisy dožadujícího státu

Využití videokonference je zajištěno podle právních předpisů dožadujícího státu. Dožádaný stát dodrží formality a postupy výslovně uvedené dožadujícím státem, ledaže jsou tyto formality a postupy v rozporu se základními právními zásadami v dožádaném státě.

 

 

Odepření výpovědi

Osoba, která má být vyslechnuta, má právo odepřít výpověď, je-li pro toto právo opora v právních předpisech dožádaného státu nebo dožadujícího státu.

 

Žádosti o přímé dotazování podle článku 17 lze provést pouze na základě dobrovolnosti bez potřeby donucovacích opatření.

Odepření výpovědi

Osoba, která má být vyslechnuta, má právo odepřít výpověď, je-li pro toto právo opora v právních předpisech dožádaného státu nebo dožadujícího státu.

 

Přítomnost justičního orgánu dožádaného státu

Při výslechu je přítomen justiční orgán dožádaného členského státu, kterému je v případě potřeby k dispozici tlumočník; tento orgán odpovídá za zjištění totožnosti vyslýchané osoby a za dodržování základních právních zásad dožádaného členského státu.

2.2. Kdo odpovídá za výslech prostřednictvím videokonference

1. (Nepřímé) dokazování dožádaným soudem:

dožádaný soud (soud dožádaného státu podle článků 10, 11 a 12 nařízení o dokazování z roku 2001)

2. Přímé dokazování:

dožadující soud (soud dožadujícího státu podle článků 17 nařízení o dokazování z roku 2001)

Soud nebo státní zástupce dožadujícího státu

2.3. Náklady na videokonferenci

Dožadující soud zajistí úhradu honorářů zaplacených znalcům a tlumočníkům a opatření pro videokonferenci.

Výkon žádosti o nepřímé dokazování by neměl vést k žádnému nároku na úhradu poplatků nebo nákladů. Nicméně, pokud to dožádaný soud požaduje, měl by dožadující soud zajistit náhradu nákladů vzniklých v souvislosti s použitím videokonference.

Dožadující soud zajistí úhradu honorářů zaplacených znalcům a tlumočníkům a opatření pro videokonferenci. Dožádaný soud se může vzdát celé této úhrady nebo její části.

3. Opatření po videokonferenci

1. Při žádostech o nepřímé dokazování (tj. podle článků 10, 11 a 12 nařízení) zašle dožádaný soud neprodleně dožadujícímu soudu dokumenty dokládající vyřízení žádosti a případně vrátí dokumenty, které obdržel od dožadujícího soudu. Tyto dokumenty doplňuje potvrzení o vyřízení žádosti za použití formuláře H v příloze nařízení o dokazování z roku 2001.

2. Přímé dokazování: Po ukončení videokonference nejsou vyžadována žádná opatření, ledaže jsou uložena v podmínkách ústředního orgánu.

Justiční orgán dožádaného členského státu vypracuje protokol o výsledku výslechu s uvedením dne a místa konání výslechu, totožnosti vyslýchané osoby, totožnosti a funkce všech ostatních osob dožádaného členského státu zúčastněných při výslechu, složených přísah a technických podmínek, za kterých se výslech konal. Tento dokument zašle příslušný orgán dožádaného členského státu příslušnému orgánu dožadujícího členského státu.

Poslední aktualizace: 08/10/2020

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.