Příručka

2.3 Nezbytné přípravy

22. Je-li žádosti vyhověno, mohou začít praktické přípravy.

23. V přeshraničním občanskoprávním a obchodněprávním řízení v případě žádosti určené soudu v jiném členském státě dožádaný soud informuje dožadující soud nebo strany o datu, času a podmínkách účasti. Měly by být zváženy předběžné konzultace s dožadujícím soudem ohledně data a času jednání. Dožádaný soud předvolá svědka a přijme nezbytná donucovací opatření, je-li to třeba. Žádost musí být vyřízena do devadesáti dnů od obdržení.

24. V případě přímého dokazování je samotný dožadující soud odpovědný za organizaci jednání a za informování svědka o datu, času a místě jednání, jakož i o skutečnosti, že podání výpovědi je dobrovolné.

Ústřední orgán nebo příslušný orgán dožádaného členského státu by měly být dožadujícímu soudu nápomocny, neboť je jejich úkolem podporovat videokonference. Dožadující soud musí splnit podmínky stanovené ústředním orgánem nebo příslušným orgánem, který může pro zajištění jejich splnění stanovit určitý soud ve svém členském státě.

25. V trestních věcech zašle justiční orgán dožádaného členského státu předvolání osobě, která se má dostavit, v souladu se svými právními předpisy. Způsob, jakým se vyzve osoba, která se má k soudu dostavit, upravují vnitrostátní právní předpisy.

26. Dále dožadující soud a služba pro pořádání videokonferencí (což může být soud) v dožádaném členském státě potřebují rezervovat soudní místnosti nebo prostory pro svědky. Pokud bude při jednání v občanských věcech v případě přímého dokazování využito tlumočení, kontaktuje dožadující soud tlumočníky a uzavře s nimi dohodu (ohledně honoráře, případných cestovních výdajů a jiných nákladů).

27. Upotřebitelnost zařízení pro videokonference hraje v praktických přípravách klíčovou roli.

Vždy jsou potřeba kontakty mezi technickými odborníky daných soudů, věznic, nebo jiných videokonferenčních prostor dostatečně včas před videokonferencí, aby bylo jisté, že zařízení pro videokonference řádně funguje (kamery, mikrofony, obrazovky, spojení ISDN atd.).

Je vhodné vyzkoušet zařízení a spojení nejméně den před konáním videokonference. Dále může být užitečné zaslat čísla telefonních linek ISDN a faxová čísla technickým zaměstnancům a úředníkům daných soudů.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.