Příručka

2.5 Výslech

33. Ve většině zemí bude soudce přítomen na místě dožadujícího orgánu před tím, než se naváže videospojení, a obvykle místo neopustí do té doby, než bude videospojení skončeno. Soudci mají při vedení výslechu klíčovou roli.

34. V trestních věcech vede výslech přímo justiční orgán dožadujícího členského státu nebo probíhá pod jeho vedením v souladu s jeho vnitrostátními právními předpisy (úmluva o vzájemné právní pomoci z roku 2000).

35. V občanských věcech uvádí článek 12 nařízení o dokazování z roku 2001, že zástupci dožadujícího soudu, včetně členů justičního personálu, mají právo být přítomni, když dožádaný soud provádí dokazování, je-li to slučitelné s právem dožadujícího členského státu. Podle článku 17 nařízení o dokazování z roku 2001 (žádosti o přímé dokazování) provádí dokazování soudce nebo jiná osoba určená v souladu s právními předpisy dožadujícího členského státu.

36. V občanských nebo trestních věcech bude zařízení obsluhovat obvykle soudce nebo soudní úředník. Výslech svědka v místě připojení by se měl co nejvíce podobat praxi používané při výslechu svědka v soudní síni.

37. Dotyčné osoby by měly být schopny spolu komunikovat, aniž by je slyšely třetí strany. Mohou nastat případy, kdy si některá strana přeje poradit se s právníkem (buď přímo nebo prostřednictvím tlumočníka), aniž by to slyšel soudce nebo jiná strana. Je proto nezbytné, aby byla možná vzájemná konzultace, aniž by ji slyšely třetí strany. Mikrofony mohou být obvykle vypnuty v místnostech pro svědky, avšak v soudních síních mohou být vypnuty pouze soudním úředníkem nebo soudcem.

38. Pokud se strana a její právník nenacházejí na stejném místě, mělo by jim být umožněno soukromě hovořit za použití například bezpečné telefonní linky, mobilního telefonu, nebo,

je-li to možné, samostatného zařízení pro videokonference. Doporučuje se, aby veškeré zařízení bylo nastaveno tak, aby bylo jasně odděleno od ostatních stran soudního řízení.

39. Postup, který stanoví, jak se mohou strany navzájem přerušovat a vznášet námitky proti otázce, by měl být vysvětlen předem. V některých situacích lze, je-li to možné, zvážit, zda by stranám neměl být poskytnut celkový obraz ukazující všechny profesionální strany, neboť to může usnadnit řešení neplánovaných přerušení.

Poslední aktualizace: 17/11/2021

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.