Håndbog

2.5. Afhøring

33. I de fleste lande vil dommeren være til stede hos den anmodende myndighed, før videoforbindelsen er etableret, og normalt ikke forlade stedet, før videoforbindelsen er blevet afbrudt. Dommerne spiller en nøglerolle for gennemførelsen af afhøringen.

34. I straffesager gennemføres afhøringen direkte af eller under ledelse af den judicielle myndighed i den anmodende medlemsstat i overensstemmelse med denne stats lovgivning (2000-konventionen om gensidig retshjælp).

35. I civile sager hedder det i artikel 12 i 2001-forordningen om bevisoptagelse, at befuldmægtigede for den anmodende ret, herunder retsmedlemmer, har ret til at være til stede under den anmodede rets bevisoptagelse, hvis dette er foreneligt med lovgivningen i den anmodende medlemsstat.

I henhold til artikel 17 i 2001-forordningen om bevisoptagelse (anmodninger om direkte bevisoptagelse) foretages bevisoptagelse af en dommer eller eventuelt en anden person, der er udpeget i overensstemmelse med lovgivningen i den anmodende medlemsstat.

36. I civile og strafferetlige sager er det sædvanligvis dommeren eller retspersonalet, der betjener udstyret. Afhøringen af vidnet på fjernstedet ligger så tæt som muligt op ad den praksis, der anvendes, når et vidne er i en retssal.

37. De pågældende personer skal kunne konsultere hinanden, uden at tredjeparter hører på. Der kan være tilfælde, hvor en part ønsker at konsultere sin advokat (uanset om det er gennem en tolk eller ej), uden at dommeren eller en anden part hører på. Det er derfor et krav, at gensidig konsultation skal være mulig, uden at tredjeparter hører på. Normalt kan mikrofonerne slås fra i vidnerummene, men i retssalene kan de kun slås fra af retspersonalet eller af dommeren.

38. Hvis parten og dennes advokat ikke befinder sig på samme sted, skal de kunne føre private samtaler over f.eks. en sikret telefonforbindelse, mobiltelefon eller om muligt separat videokonferenceudstyr. Det anbefales, at eventuelt udstyr opstilles på en sådan måde, at det klart er adskilt fra sagens øvrige parter.

39. Det bør på forhånd forklares, hvilken procedure parterne skal følge for at afbryde hinanden og gøre indsigelse mod et spørgsmål. I nogle situationer kan det om muligt overvejes at udlevere et oversigtsbillede til parterne, således at de kan se alle de juridiske parter, da dette kan gøre det lettere at håndtere uforudsete afbrydelser.

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.