Håndbog

1.2. Overblik over de retlige rammer i EU-retten

8. Anmodninger i forbindelse med straffesager er normalt underlagt national lovgivning og konventionen af 29. maj 2000 om gensidig retshjælp i straffesager mellem Den Europæiske Unions medlemsstater (i det følgende benævnt 2000-konventionen om gensidig retshjælp).

9. Anmodninger kan også fremsættes i civile sager på grundlag af Rådets forordning nr. 1206/2001 af 28. maj 2001 om samarbejde mellem medlemsstaternes retter om bevisoptagelse på det civil- og handelsretlige område (i det følgende benævnt 2001-forordningen om bevisoptagelse).

10 Standardformularerne og oplysninger om procedurerne findes også på netstederne for Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område (i det europæiske retlige atlas) og Det Europæiske Retlige Netværk på det strafferetlige område.

11. Yderligere muligheder for anvendelse af videokonference i EU-sammenhæng findes i Rådets direktiv 2004/80/EF af 29. april 2004 om erstatning til ofre for forbrydelser. I henhold til direktivets artikel 9, stk. 1, litra a), kan ansøgeren afhøres via videokonference. Derudover åbner artikel 9, stk. 1, i forordning (EF) nr. 861/2007 af 11. juli 2007 om indførelse af en europæisk småkravsprocedure mulighed for bevisoptagelse via videokonference, hvis de tekniske hjælpemidler forefindes. I direktiv 2008/52/EF af 21. maj 2008 om visse aspekter af mægling på det civil- og handelsretlige område understreges det, at direktivet på ingen måde bør hindre brugen af moderne kommunikationsteknologier i mæglingsprocessen.

12. For de fleste EU-medlemsstaters vedkommende finder de fleste af disse instrumenter allerede anvendelse (med nogle forbehold fra visse medlemsstater, navnlig for så vidt angår afhøring af tiltalte via videokonference) .

I forbindelse med videokonferenceordningerne er der forskelle mellem civile og handelsretlige sager på den ene side og straffesager på den anden side. De skridt, der skal tages for at gennemføre en afhøring via videokonference, og forskellene mellem ordningerne fremgår af skemaet i bilag III.

Sidste opdatering: 17/11/2021

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.