Εγχειρίδιο

3.2 Γενικές ρυθμίσεις και αρχές ποιότητας

47. Το σύστημα εικονοτηλεδιάσκεψης πρέπει να σχεδιάζεται έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να αποκτούν ακριβή εικόνα όσων διαδραματίζονται στον χώρο του εξωτερικού (δηλ. στο χώρο της αιτούσας αρχής ή της αρχής εκτέλεσης). Όσον αφορά την ποιότητα της οπτικής και της ακουστικής σύνδεσης, θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη το συμφέρον των ενδιαφερομένων. Συνεπώς, το σύστημα εικονοτηλεδιάσκεψης θα πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας. Μόνον τότε η εξέταση μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης θα συνιστά εύλογη επιλογή αντί της εξέτασης άμεσα παρισταμένων. Πιο συγκεκριμένα, αυτό σημαίνει ότι ήχος και εικόνα πρέπει να συμπίπτουν ακριβώς και να αναπαράγονται δίχως αισθητή καθυστέρηση. Πέραν αυτού, η εξωτερική εμφάνιση, οι εκφράσεις του προσώπου και οι χειρονομίες των ενδιαφερομένων θα πρέπει να γίνονται αντιληπτές με ευκρίνεια.

Εξοπλισμός εικονοτηλεδιάσκεψης

48. Για να διευκολύνεται η χρήση του εξοπλισμού εικονοτηλεδιάσκεψης, όλα τα στοιχεία του θα πρέπει να είναι κατά το δυνατόν τυποποιημένα με βάση τους ίδιους τύπους εξοπλισμού και την ίδια διάταξη. Ο εξοπλισμός εικονοτηλεδιάσκεψης θα πρέπει, εφόσον είναι εφικτό, να ενσωματώνεται στις καθιερωμένες ρυθμίσεις λειτουργίας και την καθιερωμένη υποδομή των δικαστηρίων. Στην αίθουσα του δικαστηρίου, ο εξοπλισμός εικονοτηλεδιάσκεψης θα πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο κατά τρόπον ώστε να δημιουργεί την αίσθηση παραδοσιακής συνεδρίασης του δικαστηρίου. Στα τμήματα που ακολουθούν, εκτίθενται οι διάφορες πτυχές της εικόνας, του φωτισμού, του ήχου και της τοποθέτησης και της χρήσης του εξοπλισμού (μηχανές λήψης, μικρόφωνα και οθόνες).

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.