Εγχειρίδιο

2.3. Οι απαραίτητες προετοιμασίες

22. Μόλις γίνει δεκτή η παραγγελία μπορούν να αρχίσουν οι πρακτικές προετοιμασίες.

23. Στα πλαίσια των διασυνοριακών αστικών και εμπορικών υποθέσεων και στην περίπτωση παραγγελίας προς δικαστήριο άλλου κράτους μέλους, το δικαστήριο εκτέλεσης ενημερώνει το αιτούν δικαστήριο και/ή τους διαδίκους για την ημερομηνία, την ώρα και τις προϋποθέσεις συμμετοχής. Για την ημερομηνία και την ώρα της εξέτασης θα πρέπει να προβλέπεται συνεννόηση με το αιτούν δικαστήριο. Το δικαστήριο εκτέλεσης κλητεύει τους μάρτυρες και εάν χρειαστεί λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα καταναγκασμού. Η παραγγελία πρέπει να εκτελείται εντός ενενήντα ημερών από την παραλαβή της.

24. Στην περίπτωση της απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων, υπεύθυνο για τη διοργάνωση της εξέτασης και για την κοινοποίηση στον μάρτυρα της ημερομηνίας, ώρας και τόπου της εξέτασης, καθώς και του προαιρετικού χαρακτήρα της υποβολής αποδεικτικών στοιχείων, είναι το ίδιο το αιτούν δικαστήριο. Το κεντρικό όργανο ή η αρμόδια αρχή του εκτελούντος κράτους μέλους θα πρέπει να επικουρεί το αιτούν δικαστήριο, δεδομένου ότι καθήκον του είναι να ενθαρρύνει την εικονοτηλεδιάσκεψη. Το αιτούν δικαστήριο οφείλει να συμμορφώνεται προς τις προϋποθέσεις που ορίζει το κεντρικό όργανο ή η αρμόδια αρχή, η οποία μπορεί επίσης να αναθέτει την εξασφάλιση της συμμόρφωσης σε δικαστήριο του οικείου κράτους μέλους.

25. Σε ποινικές υποθέσεις, η δικαστική αρχή του εκτελούντος κράτους μέλους κλητεύει το άτομο που πρέπει να παραστεί κατά τα οριζόμενα στη νομοθεσία του εν λόγω κράτους μέλους. Η μέθοδος της κλήτευσης του ατόμου για να παραστεί ενώπιον του δικαστηρίου ρυθμίζεται από την εθνική νομοθεσία.

26. Επί πλέον, το αιτούν δικαστήριο και η εγκατάσταση εικονοτηλεδιάσκεψης στο κράτος μέλος εκτέλεσης (που μπορεί να είναι δικαστήριο) πρέπει να προβούν σε κράτηση αιθουσών δικαστηρίου ή αιθουσών εξέτασης μαρτύρων. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί διερμηνεία για την εξέταση, σε αστικές υποθέσεις με άμεση διεξαγωγή αποδείξεων, το αιτούν δικαστήριο επικοινωνεί με τους διερμηνείς και έρχεται σε συμφωνία μαζί τους (αναφορικά με την αμοιβή, τις ενδεχόμενες ταξιδιωτικές διευθετήσεις και άλλες δαπάνες).

27. Η δυνατότητα χρησιμοποίησης εξοπλισμού εικονοτηλεδιασκέψεων παίζει βασικό ρόλο στις πρακτικές προετοιμασίες. Η επαφή μεταξύ τεχνικών εμπειρογνωμόνων των αντιστοίχων δικαστηρίων, φυλακών ή άλλων χώρων εικονοτηλεδιάσκεψης, πρέπει πάντοτε να γίνεται αρκετό χρόνο πριν από την εικονοτηλεδιάσκεψη, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται ότι ο εξοπλισμός εικονοτηλεδιάσκεψης λειτουργεί σωστά (μηχανές λήψης, μικρόφωνα, οθόνες, γραμμές ISDN κλπ.). Συνιστάται να δοκιμάζονται ο εξοπλισμός και οι συνδέσεις τουλάχιστον μια ημέρα πριν την καθαυτό εικονοτηλεδιάσκεψη. Εκτός αυτού, χρήσιμο θα ήταν ίσως να διαβιβάζονται στο τεχνικό προσωπικό και τους υπαλλήλους των αντιστοίχων δικαστηρίων οι αριθμό των τηλεφωνικών αριθμών ISDN και των αριθμών φαξ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.