Εγχειρίδιο

3.2.1.  Εξοπλισμός εικονοτηλεδιάσκεψης - Εικόνα

49. Στις διασυνοριακές εικονοτηλεδιασκέψεις, η οθόνη χρησιμοποιείται για τρεις διαφορετικές όψεις:

  • όψη εστίασης: για τη μετάδοση της εικόνας όσων είναι παρόντες στην άλλη αίθουσα
  • πανοραμική όψη: για την πανοραμική μετάδοση της εικόνας στην άλλη αίθουσα
  • όψη πληροφόρησης : για τη διαβίβαση εγγράφων και πληροφοριών (συμπεριλαμβάνονται οι οθόνες που βρίσκονται στους «σταθμούς εργασίας» των συμμετεχόντων).

50. Για να εξασφαλίζεται η αντικειμενικότητα, κάθε συμμετέχων πρέπει να απεικονίζεται, στο μέτρο του δυνατό, με τον ίδιο τρόπο επί της οθόνης. Η ένταση του φωτισμού, η ευκρίνεια και ο ρυθμός πλαισίων θα πρέπει να είναι κατάλληλα για κάθε συμμετέχοντα. Ο φωτισμός θα πρέπει, στο μέτρο του δυνατού, να επιτρέπει να διακρίνονται πάντοτε εύκολα οι εκφράσεις του προσώπου, και να μην υπάρχουν σκιές γύρω από τα μάτια ούτε αντανακλάσεις επάνω στις οθόνες. Στο μέτρο του δυνατού, θα πρέπει να προσομοιάζεται η οπτική επαφή.

Τοποθέτηση του εξοπλισμού

51. Η τοποθέτηση του εξοπλισμού πρέπει να είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει τη διεκπεραίωση των υποθέσεων στην συγκεκριμένη αίθουσα δικαστηρίου και χωρίς εικονοτηλεδιάσκεψη. Οι μηχανές λήψης, οι οθόνες, ο φωτισμός και οι συμμετέχοντες θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε η όλη διάταξη να είναι κατάλληλη για την εξέταση μαρτύρων και την κατάθεση προτάσεων μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης, κατά την εκδίκαση τόσο αστικών όσο και ποινικών υποθέσεων. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε, στο μέτρο του δυνατού, να αποφεύγεται η θέαση των συμμετεχόντων εκ των άνω ή εκ των κάτω διότι αυτό μπορεί να δώσει στρεβλωμένη εικόνα και να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αντιληπτός ο συμμετέχων.

Οθόνες

52. Η γωνία και η απόσταση θέασης θα πρέπει να επιτρέπουν σε όλους τους συμμετέχοντες να χρησιμοποιούν την ίδια οθόνη με τον ίδιο τρόπο. Το μέγεθος της οθόνης πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε - προκειμένου για τη γωνία θέασης - οι ενδιαφερόμενοι να εμφανίζονται κατά προτίμηση στην ίδια κλίμακα όπως και στις συνήθεις συνεδριάσεις. Θα πρέπει να είναι δυνατόν να επιτυγχάνεται ευκρίνεια αντίστοιχη προς το πρότυπο WXGA. Όσον αφορά το ρυθμό πλαισίων, μπορεί να απαιτείται ρυθμός τουλάχιστον 30 πλαισίων/ sec. Οι εκφράσεις του προσώπου θα πρέπει να διακρίνονται εύκολα και η θέαση να είναι άνετη.

Μηχανές Λήψης

53. Οι μηχανές λήψης θα πρέπει κατά προτίμηση να είναι σταθερές και να έχουν διάφορες προρυθμισμένες θέσεις για την πανοράμιση, την κλίση και τη μεταβλητή εστίαση• μια από τις θέσεις θα πρέπει να προρυθμίζεται ως προτίμηση, ώστε ο χειριστής του εξοπλισμού να μπορεί να αλλάζει γρήγορα την όψη χωρίς να ενοχλεί υπερβολικά τις εργασίες του δικαστηρίου. Η γωνία της μηχανής λήψης εστίασης θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να διακρίνονται καθαρά το πρόσωπο, οι ώμοι και το επάνω μέρος του κορμού του συμμετέχοντος. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να μπορούν να κινούνται ενός πεδίου 80 x 80 cm χωρίς να εξαφανίζονται από το οπτικό πεδίο.

54. Συνήθως, για μια αίθουσα δικαστηρίου επαρκούν δύο μηχανές λήψης : μία μηχανή λήψης ιχνηλάτησης στραμμένη στον επιλαμβανόμενο δικαστή, εισαγγελέα ή δικηγόρο, μάρτυρα ή ύποπτο, ανάλογα με το ποιος μιλάει (σταθερά σημεία) και μία μηχανή λήψης που παρέχει πανοραμική άποψη της αίθουσας του δικαστηρίου εφόσον απαιτείται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να παρέχεται πανοραμική εικόνα στην αρχή της συνεδρίασης με την πανοραμική χρήση μηχανής λήψης ιχνηλάτησης.

55. Ο φορητός εξοπλισμός δεν επιτρέπει τη χρήση πολλαπλών μηχανών λήψης και γι’ αυτό οι πανοραμικές όψεις είναι περιορισμένες όταν χρησιμοποιείται τέτοιος εξοπλισμός. Σε ορισμένες περιπτώσεις, ενδέχεται να πρέπει να χρησιμοποιηθεί αίθουσα μαρτύρων στην οποία θα πρέπει να εγκατασταθεί μια μηχανή λήψης. Θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ένας μάρτυρας που βρίσκεται στην αίθουσα αυτήν μπορεί να πρέπει να συνομιλήσει με επαγγελματίες της δικαιοσύνης χωρίς να τον βλέπει η μηχανή λήψης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.