Εγχειρίδιο

3.3.1. Μαγνητοσκοπήσεις και χρησιμοποίηση εγγράφων

62. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι διαδικασίες εικονοτηλεδιασκέψεων δεν απαιτούν μαγνητοσκοπήσεις άλλες από εκείνες που κανονικά χρησιμοποιούνται για τέτοιες διαδικασίες. Σε περιπτώσεις όπου η για την χρησιμοποίηση εικονοτηλεδιάσκεψης επιζητά και την μαγνητοσκόπηση των διαδικασιών της εικονοτηλεδιάσκεψης, η αιτούσα αρχή υποχρεούται να φροντίσει για την παροχή εξοπλισμού μαγνητοσκόπησης στην αρχή εκτέλεσης, εφόσον είναι αναγκαίο, ώστε η αρχή εκτέλεσης να μπορεί να εγγράψει τις καταθέσεις στην ορθή μορφή. Η μαγνητοσκόπηση διαδικασιών μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς που εξαρτώνται από τα εμπλεκόμενα κράτη μέλη.

63. Κατά πάσα πιθανότητα οι ενδιαφερόμενοι θα γνωρίζουν ήδη ποια έγγραφα θα απαιτηθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας και θα έχουν κάνει αντίγραφα που θα διατίθενται από πριν στους συμμετέχοντες. Οι διάδικοι πρέπει να επιδιώξουν να συμφωνήσουν επ’ αυτού. Το καλύτερο θα είναι να προετοιμάζεται δεσμίδα αντιγράφων, τα οποία εν συνεχεία η αιτούσα αρχή θα διαβιβάζει στην αρχή εκτέλεσης. Εφόσον αυτό είναι τεχνικώς δυνατό, τα έγγραφα θα μπορούσαν να παρουσιάζονται με τη χρησιμοποίηση χωριστής μηχανής εικονοληψίας εγγράφων, ως μέρος του εξοπλισμού εικονοτηλεδιάσκεψης.

64. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μηχανή εικονοληψίας εγγράφων δεν συνιστά επαρκές μέσο ανταλλαγής εγγράφων. Παραδείγματος χάριν, η χρησιμοποίηση μηχανής εικονοληψίας δεν είναι άμεσα δυνατή ώστε ο πελάτης και ο δικηγόρος να συζητήσουν κατ' ιδίαν τα υποβαλλόμενα έγγραφα. Επομένως, ίσως είναι ευκολότερο να διατίθεται τηλεομοιοτυπία του εγγράφου.

65. Για την ανταλλαγή εγγράφων, η εικονοτηλεδιάσκεψη θα μπορούσε να συμπληρωθεί με τη δημιουργία κοινών αποθηκών εγγράφων ή με κοινούς διακομιστές εγγράφων. Αυτές οι δυνατότητες χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για την ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά στο πλαίσιο της δικαιοσύνης πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται ότι αυτού του είδους οι αποθήκες θα είναι ασφαλείς και άμεσα διαθέσιμες στους διαδίκους και προσβάσιμες μόνον από εξουσιοδοτημένους διαδίκους που συνδέονται με την υπόθεση. Τέτοιες αποθήκες εγγράφων θα μπορούσαν να διατίθενται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών στις θέσεις τόσο της αιτούσας αρχής όσο και της αρχής εκτέλεσης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.