Εγχειρίδιο

3.3.2. Πολυσημειακές συνδέσεις και γεφύρωση

66. Στη διασυνοριακή εικονοτηλεδιάσκεψη, θα πρέπει επίσης το σύστημα της αιτούσας αρχής να μπορεί να συνδέεται με συστήματα της αρχής εκτέλεσης. Συνήθως η διασυνοριακή εικονοτηλεδιάσκεψη αφορά την δημιουργία οπτικής και ακουστικής σύνδεσης μεταξύ δύο θέσεων (δισημειακή), την θέση της αιτούσας αρχής και τη θέση της αρχής εκτέλεσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να χρειάζεται να δημιουργηθεί σύνδεση ταυτοχρόνως μεταξύ περισσοτέρων της μιας θέσεων (πολυσημειακή). Αυτό μπορεί να συμβαίνει π.χ. όταν ένας διερμηνέας συνδέεται με τις διαδικασίες του δικαστηρίου από τρίτη θέση. Οι σύνδεσμοι μπορούν να δημιουργηθούν μέσω γέφυρας τρίτου μέρους.

67. Οι δισημειακές και οι πολυσημειακές συνδέσεις θα πρέπει επίσης να είναι συμβατές προς τα διεθνή πρότυπα που εφαρμόζονται στις εικονοτηλεδιασκέψεις. Τα πρότυπα αυτά έχουν εκπονηθεί από την Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ΔΕΤ). Λεπτομερής κατάλογος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος οδηγού. Η διασυνοριακή σύνδεση των συστημάτων εικονοτηλεδιάσκεψης θα πρέπει επίσης να προστατεύεται κατά τρόπον ώστε να αποφεύγεται η παράνομη υποκλοπή μαγνητοσκοπήσεων από τρίτα μέρη. Εάν χρησιμοποιείται σύνδεση ΙΡ-to-ΙΡ, τα συμμετέχοντα δικαστήρια πρέπει να συμφωνήσουν όσον αφορά τις μεθόδους κρυπτογράφησης.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.