Εγχειρίδιο

4.2. Το νομικό πλαίσιο σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

74. Το σχετικό νομικό πλαίσιο για τη διεξαγωγή αποδείξεων μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις παρέχει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις. Υπάρχουν δύο πλαίσια στα οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εικονοτηλεδιάσκεψη σε διασυνοριακή διεξαγωγή αποδείξεων δυνάμει του κανονισμού: η διεξαγωγή αποδείξεων από δικαστήριο εκτέλεσης δυνάμει των άρθρων 10 έως 12 και η απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων δυνάμει του άρθρου 17.

75. Δυνάμει των άρθρων 10 έως 12, οι διάδικοι και οι εκπρόσωποί τους μπορούν να παρίστανται κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων από το δικαστήριο εκτέλεσης, εφόσον προβλέπεται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους του αιτούντος δικαστηρίου. Το δικαστήριο εκτέλεσης καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους οι διάδικοι και οι εκπρόσωποί τους μπορούν να συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 10. Το δικαστήριο εκτέλεσης τους ενημερώνει για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής της δίκης. Δυνάμει του άρθρου 11, το δικαστήριο εκτέλεσης μπορεί επίσης να ζητήσει από τους διαδίκους και τους εκπροσώπους τους να παρίστανται ή να συμμετέχουν στη διεξαγωγή αποδείξεων, εάν η δυνατότητα αυτή προβλέπεται από τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους. Εντεταλμένοι του αιτούντος δικαστηρίου μπορούν επίσης να επιλέξουν να παρίστανται κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων από το δικαστήριο εκτέλεσης, εφόσον αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους του αιτούντος δικαστηρίου. Εάν ζητείται η συμμετοχή των εντεταλμένων του αιτούντος δικαστηρίου κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων, το δικαστήριο εκτέλεσης καθορίζει τους όρους συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 10.

76. Προκειμένου να διευκολυνθεί η παρουσία ή η συμμετοχή των διαδίκων ή του αιτούντος δικαστηρίου, το αιτούν δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο εκτέλεσης να χρησιμοποιήσει τηλεπικοινωνιακή τεχνολογία, όπως εικονοτηλεδιάσκεψη, κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων. Το δικαστήριο εκτέλεσης οφείλει να ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό, εκτός εάν αντιβαίνει προς τη νομοθεσία του ή λόγω μειζόνων πρακτικών δυσκολιών. Εάν το δικαστήριο εκτέλεσης δεν ανταποκριθεί, υποχρεούται να ενημερώσει το αιτούν δικαστήριο. Εάν δεν υπάρχει πρόσβαση στα τεχνικά μέσα, αυτά μπορούν να καταστούν διαθέσιμα από τα δικαστήρια κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.

77. Με εξαίρεση την περίπτωση παραγγελίας ειδικού τύπου από το αιτούν δικαστήριο, το δικαστήριο εκτέλεσης εκτελεί την παραγγελία σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους. Η εξέταση διεξάγεται ενώπιον του εν λόγω δικαστηρίου και συνήθως στην επίσημη γλώσσα του. Το δικαστήριο εκτέλεσης είναι επίσης υπεύθυνο για τη διοργάνωση της εξέτασης και την κλήτευση του μάρτυρα. Εφόσον απαιτείται, εφαρμόζονται μέτρα καταναγκασμού, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους μέλους του δικαστηρίου εκτέλεσης. Ο μάρτυς δύναται να επικαλεσθεί το δικαίωμα άρνησης κατάθεσης δυνάμει της νομοθεσίας του κράτους μέλους του αιτούντος δικαστηρίου ή του δικαστηρίου εκτέλεσης.

78. Δυνάμει του άρθρου 17, το δικαστήριο δύναται να ζητήσει την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σε άλλο κράτος μέλος και να υποβάλει παραγγελία στο κεντρικό όργανο ή στην αρμόδια αρχή του άλλου κράτους μέλους. Η απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων πρέπει να γίνεται σε εθελοντική βάση, χωρίς τη χρήση μέτρων καταναγκασμού. Το αιτούν δικαστήριο οφείλει να ενημερώσει τα προς εξέταση πρόσωπα ότι η απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων γίνεται σε εθελοντική βάση. Μετά την υποβολή παραγγελίας, το κεντρικό όργανο ή η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης ενημερώνει το αιτούν δικαστήριο αν έγινε αποδεκτή η παραγγελία και του κοινοποιεί τυχόν όρους που επιβάλλονται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους του (φερ' ειπείν, μπορεί να ανατεθεί σε δικαστήριο του κράτους μέλους εκτέλεσης να συμμετάσχει στη διεξαγωγή αποδείξεων). Το αιτούν δικαστήριο εκτελεί την παραγγελία σύμφωνα με τη νομοθεσία του οικείου κράτους μέλους, ενώ πρέπει να τηρούνται οι όροι της νομοθεσίας του κράτους μέλους εκτέλεσης. Όπως το άρθρο 10, το άρθρο 17 ενθαρρύνει τη χρήση εικονοτηλεδιάσκεψης. Η παραγγελία μπορεί να απορριφθεί από το κεντρικό όργανο ή την αρμόδια αρχή, εφόσον η παραγγελία δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού του 2001 για τη διεξαγωγή αποδείξεων, δεν περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ή η απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων αντίκειται στις θεμελιώδεις αρχές της νομοθεσίας του οικείου κράτους μέλους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.