Εγχειρίδιο

Ενέργεια

Εικονοτηλεδιάσκεψη –

Αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Εικονοτηλεδιάσκεψη -

Ποινικές υποθέσεις

1. Παραγγελία διεξαγωγής αποδείξεων

 

 

1.1. Συμμετέχοντες φορείς

Η παραγγελία αποστέλλεται από δικαστήριο

 

Οι παραγγελίες διαβιβάζονται απευθείας από το δικαστήριο στο οποίο έχει αρχίσει η διαδικασία («αιτούν δικαστήριο») στο δικαστήριο άλλου κράτους μέλους, το οποίο διεξάγει αποδείξεις («δικαστήριο εκτέλεσης»). Η παραγγελία άμεσης διεξαγωγής αποδείξεων (δυνάμει του άρθρου 17) υποβάλλεται από το αιτούν δικαστήριο στο κεντρικό όργανο ή στην αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης.

Η παραγγελία αποστέλλεται από δικαστήριο, εισαγγελέα ή άλλη αρμόδια δικαστική αρχή

Οι παραγγελίες διαβιβάζονται απευθείας από το δικαστήριο («αιτούν δικαστήριο») ή άλλη αρμόδια δικαστική αρχή (π.χ. εισαγγελέα ή Κέντρο Αμοιβαίας Δικαστικής Συνδρομής) στην αρμόδια αρχή του κράτους εκτέλεσης.

1.2. Έντυπο της παραγγελίας

Τυποποιημένα έντυπα στον κανονισμό του 2001 για τη διεξαγωγή αποδείξεων

 

 

Για την παραγγελία χρησιμοποιούνται τα τυποποιημένα έντυπα τα οποία επισυνάπτονται στον κανονισμό του 2001 για τη διεξαγωγή αποδείξεων. Η παραγγελία πρέπει να περιλαμβάνει στοιχεία, όπως τα ονόματα και τις διευθύνσεις των διαδίκων, τη φύση και το αντικείμενο της υπόθεσης, περιγραφή της διεξαγωγής αποδείξεων κλπ. Τα σχετικά έντυπα που χρησιμοποιούνται είναι:

Έντυπο A: παραγγελία διεξαγωγής αποδείξεων (σύμφωνα με τα άρθρα 10 έως 12)·

Έντυπο Θ: παραγγελία για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων (σύμφωνα με το άρθρο 17).

Τυποποιημένο έντυπο (όχι υποχρεωτικό):

Παραγγελία αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις.

 

Οι παραγγελίες εξέτασης με εικονοτηλεδιάσκεψη περιλαμβάνουν, πέραν των στοιχείων που αφορούν την αιτούσα αρχή, το αντικείμενο και το λόγο υποβολής της παραγγελίας, όταν είναι εφικτό, τα στοιχεία ταυτότητας και την ιθαγένεια του προς εξέταση προσώπου, και, κατά περίπτωση, το όνομα της δικαστικής αρχής και των προσώπων που θα διενεργήσουν την εξέταση.

 

Επίσης, πρέπει να περιλαμβάνει το λόγο για τον οποίο δεν είναι σκόπιμο ή δυνατόν να παραστεί ο μάρτυρας ή ο πραγματογνώμονας αυτοπροσώπως, το όνομα της δικαστικής αρχής και των προσώπων που θα διενεργήσουν την εξέταση.

 

1.3. Αποστολή της παραγγελίας

Τα έντυπα διατίθενται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Άτλαντα (Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/te_documents_en.htm

 

Η παραγγελία μπορεί να σταλεί μέσω ταχυδρομείου, ειδικής υπηρεσίας ταχυμεταφορών, φαξ (σε όλα τα κράτη μέλη) ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (μόνο σε 13 κράτη μέλη).


1.4. Απάντηση στην παραγγελία

1. (Μη απευθείας) Διεξαγωγή αποδείξεων από δικαστήριο εκτέλεσης:

 

 

 

 

Αποδεικτικό παραλαβής: Για τις παραγγελίες δυνάμει των άρθρων 10 έως 12 (παραγγελίες για μη απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων), το δικαστήριο εκτέλεσης αποστέλλει στο αιτούν δικαστήριο εντός επτά ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας αποδεικτικό παραλαβής, χρησιμοποιώντας το έντυπο Β του Παραρτήματος.

Έντυπο: Για την απάντηση χρησιμοποιείται το Έντυπο ΣΤ που επισυνάπτεται στον κανονισμό 1206/2001. Περιλαμβάνει κοινοποίηση της ημερομηνίας, της ώρας, του τόπου διεξαγωγής των αποδείξεων καθώς και των όρων συμμετοχής.

Χρόνος: Εντός τριάντα ημερών το δικαστήριο εκτέλεσης οφείλει να ενημερώσει το αιτούν δικαστήριο ότι η παραγγελία δεν γίνεται αποδεκτή ή ότι απαιτούνται περαιτέρω στοιχεία. Για την κοινοποίηση χρησιμοποιείται το Έντυπο Γ που επισυνάπτεται στον κανονισμό για τη διεξαγωγή αποδείξεων.

Εάν η παραγγελία γίνει αποδεκτή, πρέπει να εκτελεσθεί εντός ενενήντα ημερών από την παραλαβή. Εάν υπάρχει καθυστέρηση κοινοποιείται στο αιτούν δικαστήριο μέσω του εντύπου Ζ. Όταν η παραγγελία απορρίπτεται (Έντυπο Η), το δικαστήριο εκτέλεσης οφείλει να ενημερώσει το αιτούν δικαστήριο εντός εξήντα ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας.

Άρνηση χρήσης της εικονοτηλεδιάσκεψης: Το δικαστήριο εκτέλεσης οφείλει να συμμορφωθεί προς την απαίτηση αυτή, εκτός εάν αντιβαίνει προς το δίκαιό του ή λόγω μειζόνων πρακτικών δυσκολιών.

Το δικαστήριο που είναι αρμόδιο για τη διεκπεραίωση της αίτησης αποστέλλει αποδεικτικό παραλαβής το ταχύτερο δυνατό. Εντούτοις, το δικαστήριο εκτέλεσης δεν υποχρεούται να αποστείλει αποδεικτικό παραλαβής σύμφωνα με τη Σύμβαση ΑΔΣ του 2000.

Το αποδεικτικό παραλαβής αποστέλλεται στην αρχή του αιτούντος κράτους μέλους και περιλαμβάνει το όνομα, τη διεύθυνση, τους αριθμούς τηλεφώνου και φαξ του δικαστηρίου και, αν είναι δυνατό, του δικαστή που είναι επιφορτισμένος με τη διεκπεραίωση της αίτησης.

 

Το κράτος μέλος εκτέλεσης εκτελεί το ταχύτερο δυνατόν την αίτηση συνδρομής και λαμβάνει κατά τον πληρέστερο δυνατό τρόπο υπόψη του τις διαδικαστικές και άλλες προθεσμίες που υπέδειξε το αιτούν κράτος μέλος. Το αιτούν κράτος μέλος εξηγεί τους λόγους για τις προθεσμίες.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρνηση χρήσης της εικονοτηλεδιάσκεψης: Το κράτος μέλος εκτέλεσης συμφωνεί ως προς την εξέταση με εικονοτηλεδιάσκεψη, εφόσον η χρήση της δεν αντίκειται στις θεμελιώδεις αρχές της νομοθεσίας του και διαθέτει τα τεχνικά μέσα για τη διενέργεια της εξέτασης.

Άρθρο 17 παραγγελίες για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων :

Εντός 30 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας, το κεντρικό όργανο ή η αρμόδια αρχή ενημερώνουν το αιτούν δικαστήριο, χρησιμοποιώντας το έντυπο Ι, κατά πόσον η παραγγελία αυτή γίνεται αποδεκτή και, ενδεχομένως, τους όρους βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθεί η διεξαγωγή αποδείξεων. Εάν γίνει αποδεκτή η παραγγελία, το κεντρικό όργανο ή η αρμόδια αρχή μπορεί να αναθέσει σε δικαστήριο του κράτους μέλους του να λάβει μέρος στη διεξαγωγή των αποδείξεων, προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή αυτού του άρθρου και των προϋποθέσεων που έχουν καθορισθεί.

 

1.5. Πρόσβαση σε εξοπλισμό εικονοτηλε-διάσκεψης

Εάν το αιτούν δικαστήριο ή το δικαστήριο εκτέλεσης δεν έχει πρόσβαση στα προαναφερθέντα τεχνικά μέσα, αυτά τα μέσα μπορούν να καταστούν διαθέσιμα από τα δικαστήρια κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.

Εάν το δικαστήριο εκτέλεσης δεν έχει πρόσβαση σε τεχνικά μέσα εικονοτηλεδιάσκεψης, αυτά τα μέσα μπορούν να καταστούν διαθέσιμα από το αιτούν δικαστήριο κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.

1.6. Πρακτικές ρυθμίσεις πριν από την εικονοτηλε-διάσκεψη

1. (Μη απευθείας) Διεξαγωγή αποδείξεων από δικαστήριο εκτέλεσης:

Δικαστήριο εκτέλεσης: κοινοποίηση στο αιτούν δικαστήριο και/ή στους διαδίκους της ημερομηνίας, της ώρας, του τόπου διεξαγωγής των αποδείξεων καθώς και των όρων συμμετοχής.

- κλήτευση του μάρτυρα

Αιτούν δικαστήριο και δικαστήριο εκτέλεσης:

-εξασφάλιση αίθουσας δικαστηρίου

-ενεργοποίηση εξοπλισμού εικονοτηλεδιάσκεψης (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής των συνδέσεων)

-εξασφάλιση διερμηνέων και τεχνικού προσωπικού

2. Απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων:

Αιτούν δικαστήριο:

- κοινοποίηση στο μάρτυρα της ημερομηνίας, της ώρας και του τόπου διεξαγωγής των αποδείξεων

Αιτούν δικαστήριο ή χώρος εικονοτηλεδιάσκεψης (με τη συνδρομή του κεντρικού οργάνου ή της κεντρικής αρχής):

- εξασφάλιση αίθουσας δικαστηρίου ή χώρου εικονοτηλεδιάσκεψης

-ενεργοποίηση εξοπλισμού εικονοτηλεδιάσκεψης (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής των συνδέσεων)

-εξασφάλιση διερμηνέων και τεχνικού προσωπικού

Το δικαστήριο ή άλλη δικαστική αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης επιδίδει κλήτευση στο πρόσωπο, προκειμένου να παραστεί, σύμφωνα με την ισχύουσα σε αυτό νομοθεσία.

 

Αιτούν δικαστήριο και δικαστήριο εκτέλεσης ή χώρος εικονοτηλεδιάσκεψης :

-εξασφάλιση αίθουσας δικαστηρίου

ή χώρου εικονοτηλεδιάσκεψης

-ενεργοποίηση εξοπλισμού εικονοτηλεδιάσκεψης (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής των συνδέσεων)

-εξασφάλιση διερμηνέων και τεχνικού προσωπικού

1.7. Γλώσσες και διερμηνεία

1. (Μη απευθείας) Διεξαγωγή αποδείξεων από δικαστήριο εκτέλεσης:

Γλώσσα

Χρησιμοποιείται η γλώσσα του δικαστηρίου εκτέλεσης.

 

 

 

Χρήση διερμηνέα

Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος δικαστηρίου ή του προς εξέταση προσώπου, το δικαστήριο εκτέλεσης εξασφαλίζει ότι το προς εξέταση πρόσωπο επικουρείται από διερμηνέα, εφόσον απαιτείται.

 

2. Απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων :

Γλώσσα

Εφόσον επιβάλλεται από το κεντρικό όργανο ή την αρμόδια αρχή, χρησιμοποιείται η γλώσσα του αιτούντος δικαστηρίου.

Χρήση διερμηνέα

Το αιτούν δικαστήριο εξασφαλίζει ότι το προς εξέταση πρόσωπο επικουρείται από διερμηνέα, εφόσον απαιτείται.

 

Γλώσσες

Στην αίτηση, το αιτούν δικαστήριο ενημερώνει το δικαστήριο εκτέλεσης ποια γλώσσα πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.

Το αιτούν δικαστήριο και το δικαστήριο εκτέλεσης δύνανται, κατά περίπτωση, να αποφασίσουν ότι η διαδικασία θα διεξαχθεί εν όλω ή εν μέρει σε ξένη γλώσσα.

Χρήση διερμηνέα

Κατόπιν αιτήματος του αιτούντος δικαστηρίου ή του προς εξέταση προσώπου, το δικαστήριο του κράτους μέλους εκτέλεσης εξασφαλίζει ότι το προς εξέταση πρόσωπο επικουρείται από διερμηνέα, εφόσον απαιτείται.

2.1. Διενέργεια της εξέτασης με τη χρήση εικονοτηλε-διάσκεψη

Εφαρμόζεται η νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης

Η χρήση εικονοτηλεδιάσκεψης διέπεται από τη νομοθεσία του κράτους εκτέλεσης. Ωστόσο, το αιτούν δικαστήριο μπορεί να ζητήσει την εκτέλεση της παραγγελίας κατά έναν ειδικό τύπο ο οποίος προβλέπεται από τη νομοθεσία του κράτους μέλους του. Το δικαστήριο εκτέλεσης ανταποκρίνεται στο αίτημα αυτό εκτός εάν ο τύπος αυτός δεν συνάδει προς το δίκαιο του κράτους μέλους του δικαστηρίου εκτέλεσης ή λόγω μειζόνων πρακτικών δυσκολιών.

 

Κατά την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων δυνάμει του άρθρου 17 από το αιτούν δικαστήριο, το αιτούν δικαστήριο εκτελεί την παραγγελία σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία του.

 

Εφαρμόζεται η νομοθεσία του αιτούντος κράτους

Η χρήση εικονοτηλεδιάσκεψης διέπεται από τη νομοθεσία του αιτούντος κράτους. Η αρχή εκτέλεσης συμμορφώνεται με τις διατυπώσεις και τις διαδικασίες που ρητά ορίζονται από το αιτούν κράτος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι διατυπώσεις και διαδικασίες δεν είναι αντίθετες προς τις βασικές αρχές της νομοθεσίας του κράτους εκτέλεσης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρνηση μαρτυρικής κατάθεσης

Το προς εξέταση πρόσωπο δύναται να αρνηθεί να καταθέσει, εφόσον αυτό στηρίζεται στη νομοθεσία είτε του κράτους εκτέλεσης είτε του αιτούντος κράτους.

 

Οι παραγγελίες απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων δυνάμει του άρθρου 17 εκτελούνται μόνο σε εθελοντική βάση και δεν απαιτούνται μέτρα καταναγκασμού.

 

 

Άρνηση μαρτυρικής κατάθεσης

Το προς εξέταση πρόσωπο δύναται να αρνηθεί να καταθέσει, εφόσον αυτό στηρίζεται στη νομοθεσία είτε του κράτους εκτέλεσης είτε του αιτούντος κράτους.

 

Παρουσία της δικαστικής αρχής του κράτους εκτέλεσης

Κατά την εξέταση παρίσταται, επικουρούμενη από διερμηνέα, αν αυτό απαιτείται, δικαστική αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης, η οποία είναι υπεύθυνη για την εξακρίβωση της ταυτότητας του προς εξέταση προσώπου, καθώς και για την τήρηση των θεμελιωδών αρχών του δικαίου του κράτους μέλους εκτέλεσης.

 

 

2.2. Ποιος είναι υπεύθυνος για την εξέταση με εικονοτηλε-διάσκεψη

1. (Μη απευθείας) Διεξαγωγή αποδείξεων από δικαστήριο εκτέλεσης:

Το δικαστήριο εκτέλεσης (το δικαστήριο του κράτους εκτέλεσης δυνάμει των άρθρων 10-12 του κανονισμού του 2001 για τη διεξαγωγή αποδείξεων)

 

2. Απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων :

Το αιτούν δικαστήριο (το δικαστήριο του αιτούντος κράτους δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού του 2001 για τη διεξαγωγή αποδείξεων).

 

 

Το δικαστήριο ή ο εισαγγελέας του αιτούντος κράτους

2.3. Έξοδα εικονοτηλε-διάσκεψης

Το αιτούν δικαστήριο εξασφαλίζει την επιστροφή των εξόδων που έχουν καταβληθεί για την αμοιβή των πραγματογνωμόνων και των διερμηνέων καθώς και τη διενέργεια της εικονοτηλεδιάσκεψης.

 

Η εκτέλεση της παραγγελίας για μη απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων δεν γεννά αξίωση οποιασδήποτε επιστροφής τελών ή εξόδων. Ωστόσο, εάν το δικαστήριο εκτέλεσης το ζητήσει, το αιτούν δικαστήριο εξασφαλίζει την επιστροφή των εξόδων που έχουν καταβληθεί για τη χρήση της εικονοτηλεδιάσκεψης

Το αιτούν δικαστήριο εξασφαλίζει την επιστροφή των εξόδων που έχουν καταβληθεί για την αμοιβή των πραγματογνωμόνων και των διερμηνέων καθώς και τη διεξαγωγή της εικονοτηλεδιάσκεψης. Το δικαστήριο εκτέλεσης δύναται να παραιτηθεί του δικαιώματος επιστροφής του συνόλου ή ορισμένων εξόδων.

3. Μέτρα μετά την εικονοτη-λεδιάσκεψη

1. Σε παραγγελίες για μη απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων (ήτοι, δυνάμει των άρθρων 10 έως 12 του κανονισμού) το δικαστήριο εκτέλεσης διαβιβάζει αμελλητί στο αιτούν δικαστήριο τα δικόγραφα από τα οποία απορρέει η εκτέλεση της παραγγελίας και, κατά περίπτωση, επιστρέφει τα δικόγραφα τα οποία παρέλαβε από το αιτούν δικαστήριο. Στα δικόγραφα επισυνάπτεται αποδεικτικό εκτέλεσης σύμφωνα με το Έντυπο Η του Παραρτήματος του κανονισμού του 2001 για τη διεξαγωγή αποδείξεων.

2. Απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων:

Δεν απαιτούνται μέτρα μετά τη διενέργεια εικονοτηλεδιάσκεψης, εκτός εάν το κεντρικό όργανο επιβάλλει άλλους όρους.

Η δικαστική αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης συντάσσει, μετά το πέρας της εξέτασης, πρακτικά, στα οποία καταχωρούνται η ημερομηνία και ο τόπος της εξέτασης, η ταυτότητα του εξετασθέντος, η ταυτότητα και η ιδιότητα κάθε άλλου προσώπου στο κράτος μέλος εκτέλεσης που συμμετείχε στην εξέταση, τυχόν ορκωμοσία και οι τεχνικές συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η εξέταση. Το έγγραφο αυτό διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης στην αρμόδια αρχή του αιτούντος κράτους μέλους.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.