Εγχειρίδιο

1.2. Επισκόπηση του νομοθετικού πλαισίου στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8. Οι αιτήσεις σε ποινικές υποθέσεις ρυθμίζονται συνήθως από εθνικούς νόμους και από την σύμβαση για την αμοιβαία συνδρομή επί ποινικών υποθέσεων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 29ης Μαΐου2000 (εφεξής «σύμβαση περί αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής του 2000 - Σύμβαση ΑΔΣ του 2000»)

9. Αιτήσεις μπορούν επίσης να υποβάλλονται σε αστικές υποθέσεις βάσει του κανονισμού 1206/2001 του Συμβουλίου, της 28ης Μαΐου 2001, για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις (εφεξής «κανονισμός του 2001 περί διεξαγωγής αποδείξεων»).

10. Τα τυποποιημένα έντυπα και στοιχεία όσον αφορά τις διαδικασίες ανευρίσκονται επίσης στους ιστοτόπους του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (στον Ευρωπαϊκό Δικαστικό Άτλαντα) και του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου σε ποινικές υποθέσεις.

11. Άλλα περιθώρια για τη χρήση εικονοτηλεδιασκέψεων στα πλαίσια της ΕΕ προβλέπονται στην οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για την αποζημίωση των θυμάτων εγκληματικών πράξεων. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 9 παρ. 1 στοιχείο α) της οδηγίας, ο αιτών μπορεί να εξεταστεί μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης. Πέραν αυτού, το άρθρο 9 παρ. 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 861/2007, της 11ης Ιουλίου 2007, για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαδικασίας μικροδιαφορών, προβλέπει τη δυνατότητα διεξαγωγής αποδείξεων μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης εφ’ όσον υπάρχουν τα τεχνικά μέσα. Η οδηγία 2008/52/ΕΚ της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις τονίζει ότι κατ’ ουδένα τρόπο δεν θα πρέπει να εμποδίζεται η χρήση σύγχρονων επικοινωνιακών τεχνολογιών στη διαδικασία διαμεσολάβησης.

12. Για τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, τα μέσα αυτά μπορούν ήδη να εφαρμοστούν (με ορισμένες επιφυλάξεις από μερικά κράτη μέλη, οι οποίες αφορούν ιδίως την εξέταση κατηγορουμένου μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης).

Στις ρυθμίσεις για την εικονοτηλεδιάσκεψη υπάρχουν διαφορές μεταξύ αφ' ενός των αστικών και εμπορικών και αφ’ ετέρου των ποινικών διαδικασιών. Οι ενέργειες που χρειάζονται για να διεξαχθεί εξέταση μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης και οι διαφορές μεταξύ των ρυθμίσεων παρατίθενται ως πίνακας στο Παράρτημα ΙΙΙ.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.