Εγχειρίδιο

2.2. Η παραγγελία

17. Η φύση της παραγγελίας για χρήση εικονοτηλεδιάσκεψης στα πλαίσια της αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής ή της διεξαγωγής αποδείξεων διαφέρει μεταξύ αστικών και ποινικών υποθέσεων, οι δε λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Έντυπα υπάρχουν και για αστικές και ποινικές υποθέσεις ομοίως, διαβιβάζονται δε από το αιτούν δικαστήριο στο δικαστήριο εκτέλεσης άλλης χώρας (σε ποινικές υποθέσεις η χρησιμοποίηση εντύπων δεν είναι υποχρεωτική). Τα έντυπα περιλαμβάνουν στοιχεία που χρησιμεύουν για την επαφή με τους διαδίκους και τους εκπροσώπους τους και λεπτομέρειες όσον αφορά το δικαστήριο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν επίσης να παρέχονται στοιχεία όσον αφορά την πληρωμή για τη χρησιμοποίηση του εξοπλισμού και τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στην εικονοτηλεδιάσκεψη.

18. Στις αστικές υποθέσεις, ο κανονισμός του 2001 περί διεξαγωγής αποδείξεων προβλέπει δύο δυνατότητες για τη χρήση εικονοτηλεδιάσκεψης στα πλαίσια διασυνοριακής διεξαγωγής αποδείξεων:

  • Δυνάμει των άρθρων 10 έως 12, το αιτούν δικαστήριο μπορεί να ζητήσει από το δικαστήριο εκτέλεσης σε άλλο κράτος μέλος να παράσχει σε αυτό ή στους διαδίκους τη δυνατότητα να παρίστανται ή να συμμετέχουν μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης στη διεξαγωγή αποδείξεων από το δικαστήριο εκτέλεσης. Η αίτηση αυτή μπορεί να απορριφθεί μόνον εάν είναι ασυμβίβαστη προς το δίκαιο του κράτους μέλους του δικαστηρίου εκτέλεσης, ή λόγω μειζόνων πρακτικών δυσκολιών. Εν συνεχεία, το άρθρο 13 προβλέπει μέτρα καταναγκασμού για την εκτέλεση της αίτησης. Ωστόσο, δυνάμει του άρθρου 14 επιτρέπεται στον μάρτυρα να αρνηθεί να καταθέσει επικαλούμενος το σχετικό δικαίωμα, κατά τα οριζόμενα στη νομοθεσία του κράτους μέλους είτε του αιτούντος δικαστηρίου είτε του δικαστηρίου εκτέλεσης.
  • Δυνάμει του άρθρου 17, το ίδιο το αιτούν δικαστήριο διεξάγει απευθείας την αποδεικτική διαδικασία σε άλλο κράτος μέλος με τη συγκατάθεση του κεντρικού οργάνου ή της αρμόδιας αρχής του εν λόγω κράτους μέλους. Κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παράγραφος 4, το κεντρικό όργανο ή η αρμόδια αρχή ενθαρρύνει προς τούτο τη χρήση εικονοτηλεδιασκέψεων. Το άρθρο 17 παράγραφος 2 ορίζει ότι η διεξαγωγή αποδείξεων μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε εθελοντική βάση.

Εκτός από τη δυνατότητα μέτρων καταναγκασμού, οι βασικές διαφορές μεταξύ των δύο μεθόδων εστιάζονται στο επιφορτισμένο με τη διεξαγωγή αποδείξεων δικαστήριο και στην εφαρμοστέα νομοθεσία.

19. Το αιτούν δικαστήριο διαβιβάζει την παραγγελία εικονοτηλεδιάσκεψης και τα απαραίτητα στοιχεία, μαζί με έντυπο παραγγελίας Α ή Θ του κανονισμού του 2001 περί διεξαγωγής αποδείξεων, στο δικαστήριο εκτέλεσης. Η απάντηση στην παραγγελία γίνεται ομοίως με τη βοήθεια τυποποιημένων εντύπων. Εάν η παραγγελία προς δικαστήριο άλλου κράτους μέλους για συμμετοχή μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης απορριφθεί, το δικαστήριο χρησιμοποιεί έντυπο Ε. Στην περίπτωση απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων, το κεντρικό όργανο ή η αρμόδια αρχή υποχρεούται να ενημερώσει το αιτούν δικαστήριο εντός 30 ημερών (με χρήση εντύπου Ι) για το αν η παραγγελία έγινε δεκτή ή όχι. Εάν η παραγγελία γίνει δεκτή, το αιτούν δικαστήριο μπορεί να διεξαγάγει αποδείξεις εντός χρονοδιαγράμματος που θα ορίσει.

20. Στις ποινικές υποθέσεις, το κράτος μέλος εκτέλεσης πρέπει να συμφωνήσει για την εξέταση μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης, υπό τον όρο ότι η χρήση εικονοτηλεδιάσκεψης δεν αντίκειται στις θεμελιώδεις αρχές της νομοθεσίας του και υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτει τα τεχνικά μέσα για τη διεξαγωγή της εξέτασης. Εάν το αδίκημα που περιγράφει η παραγγελία τιμωρείται ωσαύτως και στο κράτος εκτέλεσης, μπορούν κατά την εκτέλεση της αίτησης αμοιβαίας συνδρομής να διαταχθούν μέτρα καταναγκασμού (π.χ. κλήτευση ενώπιον του δικαστηρίου με επιβολή κύρωσης σε περίπτωση μη παράστασης).

21. Στις περιπτώσεις που το αιτούν δικαστήριο δεν προμηθεύει τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί, όλα τα έξοδα της μετάδοσης καθώς και της ενοικίασης του εξοπλισμού και πρόσληψης του τεχνικού προσωπικού που θα τον χειριστεί βαρύνουν κατά κανόνα την αρχή που ζητά την εικονοτηλεδιάσκεψη, η οποία και θα πρέπει να τα καλύψει. Σύμφωνα με τον κανονισμό του 2001 για τη διεξαγωγή αποδείξεων, κατά γενική αρχή, η εκτέλεση της παραγγελίας για μη απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων δεν γεννά αξίωση οποιασδήποτε επιστροφής τελών ή εξόδων. Ωστόσο, εάν το δικαστήριο εκτέλεσης το ζητήσει, το αιτούν δικαστήριο εξασφαλίζει την επιστροφή των εξόδων που έχουν καταβληθεί για τη χρήση της εικονοτηλεδιάσκεψης

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.