Εγχειρίδιο

2.5. Εξέταση μαρτύρων

33. Στις περισσότερες χώρες, ο δικαστής είναι παρών στο χώρο της αιτούσας αρχής πριν αποκατασταθεί τηλεοπτική σύνδεση και, κανονικά, δεν αποχωρεί πριν τη διακοπή της σύνδεσης. Ο δικαστής διαδραματίζει βασικό ρόλο κατά την εξέταση των μαρτύρων.

34. Στις ποινικές υποθέσεις, η εξέταση των μαρτύρων διεξάγεται είτε απευθείας είτε υπό την καθοδήγηση της δικαστικής αρχής του αιτούντος κράτους μέλους σύμφωνα με τη νομοθεσία του (Σύμβαση ΑΔΣ του 2000).

35. Στις αστικές υποθέσεις, το άρθρο 12 του κανονισμού για τη διεξαγωγή αποδείξεων, του 2001, ορίζει ότι εντεταλμένοι του αιτούντος δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων μελών του δικαστικού προσωπικού, δικαιούνται να παρίστανται κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων από το δικαστήριο εκτέλεσης, εφόσον αυτό συνάδει προς τη νομοθεσία του αιτούντος κράτους μέλους. Δυνάμει του άρθρου 17 του κανονισμού του 2001 περί διεξαγωγής αποδείξεων, (παραγγελίες για απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων), η διεξαγωγή αποδείξεων πραγματοποιείται από δικαστή ή άλλο πρόσωπο που ορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του αιτούντος κράτους μέλους.

36. Σε αστικές ή ποινικές υποθέσεις, τον εξοπλισμό τον χειρίζεται συνήθως ο δικαστής ή κάποιος υπάλληλος του δικαστηρίου. Η εξέταση των μαρτύρων στον απομακρυσμένο χώρο ακολουθεί όσο το δυνατόν πιστότερα την πρακτική που ακολουθείται όταν ο μάρτυρας βρίσκεται στην αίθουσα του δικαστηρίου.

37. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπορούν να συνεννοούνται μεταξύ τους χωρίς να ακούγονται από τρίτους. Ενδεχομένως θα υπάρχουν περιπτώσεις όπου ένας διάδικος επιθυμεί να συμβουλευτεί τον δικηγόρο του (είτε μέσω διερμηνέα είτε όχι), χωρίς να μπορεί να τους ακούσει ο δικαστής ή κάποιος τρίτος. Συνεπώς, η αλληλοσυνεννόηση πρέπει να είναι δυνατή δίχως να φθάνει στα αυτιά τρίτων. Συνήθως, τα μικρόφωνα μπορούν να κλείνονται στις αίθουσες μαρτύρων αλλά, στις αίθουσες των δικαστηρίων, μπορεί να τα κλείνει μόνον ο υπάλληλος του δικαστηρίου ή ο δικαστής.

38. Εάν ο διάδικος και ο δικηγόρους του δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο, θα πρέπει να μπορούν να επικοινωνούν εμπιστευτικά μεταξύ τους μέσω, π.χ., ασφαλούς τηλεφωνικής γραμμής, κινητού τηλεφώνου ή, εφόσον είναι δυνατόν, χωριστού εξοπλισμού εικονοτηλεδιάσκεψης. Ο σχετικός εξοπλισμός πρέπει να εγκαθίσταται κατά τρόπον ώστε να είναι σαφώς χωρισμένος από τους άλλους διαδίκους.

39. Μια διαδικασία η οποία ορίζει τον τρόπο με τον οποίον οι διάδικοι μπορούν να αλληλοδιακόπτονται και να προβάλλουν ένσταση σε μια ερώτηση θα πρέπει να εξηγείται εκ των προτέρων. Σε ορισμένες περιστάσεις, ενδέχεται, εφόσον είναι εφικτό, να παρέχεται στους διαδίκους πανοραμική εικόνα στην οποία να εμφαίνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες, δεδομένου ότι η εικόνα αυτή διευκολύνει την αντιμετώπιση απρόβλεπτων διακοπών.

Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.