Εγχειρίδιο

2.6. Πρακτικά της εξέτασης μαρτύρων

40. Στις διασυνοριακές ποινικές δίκες, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των μαρτύρων, η δικαστική αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης πρέπει να συντάσσει τα πρακτικά της εξέτασης μαρτύρων με εικονοτηλεδιάσκεψη. Τα πρακτικά αναφέρουν την ημερομηνία και τον τόπο της εξέτασης, την ταυτότητα των εξετασθέντος μάρτυρα, την ταυτότητα και την ιδιότητα κάθε άλλου ατόμου που συμμετέχει στην εξέταση, τους τυχόν όρκους καθώς και τις τεχνικές συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η εξέταση. Το έγγραφο αυτό διαβιβάζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους εκτέλεσης στην αρμόδια αρχή του αιτούντος κράτους μέλους.

41. Παρομοίως, στις αστικές και τις εμπορικές διασυνοριακές δίκες για παραγγελίες που υποβάλλονται δυνάμει των άρθρων 10 έως 12 του κανονισμού του 2001 περί διεξαγωγής αποδείξεων, (δηλ. τις παραγγελίες για μη απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων), το δικαστήριο εκτέλεσης αποστέλλει στο αιτούν δικαστήριο τα έγγραφα με τα οποία αποδεικνύεται η εκτέλεση της παραγγελίας και, ανάλογα με την περίπτωση, επιστρέφει τα έγγραφα που έχει λάβει από το αιτούν δικαστήριο. Τα έγγραφα αυτά πρέπει να συνοδεύονται από επιβεβαίωση της εκτέλεσης της παραγγελίας με το έντυπο Η του Παραρτήματος του κανονισμού του 2001 περί διεξαγωγής αποδείξεων.

42. Όσον αφορά την απευθείας διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις όταν το αιτούν δικαστήριο δεν διαθέτει τον απαιτούμενο εξοπλισμό, οι δαπάνες διαβίβασης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για την μίσθωση του εξοπλισμού και των χειριστών του, βαρύνουν την αρχή που ζητά τη εικονοτηλεδιάσκεψη. Γενική αρχή της μη απευθείας διεξαγωγής αποδείξεων είναι ότι η εκτέλεση της παραγγελίας δεν γεννά αξίωση οποιασδήποτε επιστροφής τελών ή εξόδων. Ωστόσο, εάν το δικαστήριο εκτέλεσης το ζητήσει, το αιτούν δικαστήριο εξασφαλίζει την επιστροφή των εξόδων που έχουν καταβληθεί για τη χρήση της εικονοτηλεδιάσκεψης.

43. Στις ποινικές υποθέσεις, όταν εφαρμόζεται η Σύμβαση ΑΔΣ του 2000, οι δαπάνες αποκατάστασης της τηλεοπτικής σύνδεσης, οι δαπάνες εξυπηρέτησης της τηλεοπτικής σύνδεσης στο κράτος μέλος εκτέλεσης, η αμοιβή των διερμηνέων που παρέχει το κράτος μέλος αυτό και οι αποζημιώσεις των μαρτύρων και των εμπειρογνωμόνων και τα έξοδα ταξιδιού τους στο κράτος μέλος εκτέλεσης επιστρέφονται από το αιτούν κράτος μέλος στο κράτος μέλος εκτέλεσης, εκτός εάν αυτό παραιτηθεί από την επιστροφή όλων των εξόδων αυτών ή μερικών από αυτά.

44. Παρομοίως, στις αστικές και εμπορικές δίκες, εάν το απαιτεί το δικαστήριο εκτέλεσης, το αιτούν δικαστήριο μεριμνά για την επιστροφή, χωρίς καθυστέρηση, των αμοιβών των εμπειρογνωμόνων και των διερμηνέων, καθώς και των δαπανών για τη χρήση εικονοτηλεδιάσκεψης (εφαρμογή του άρθρου 18 του κανονισμού του 2001 περί διεξαγωγής αποδείξεων).

Τελευταία επικαιροποίηση: 08/10/2020

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.