Εγχειρίδιο

3.1. Γενικές πληροφορίες για τις τεχνικές απαιτήσεις

45. Στο τμήμα αυτό του οδηγού, εκτίθενται οι τεχνικές πτυχές της εικονοτηλεδιάσκεψης και του σχετικού εξοπλισμού, μεταξύ άλλων η τοποθέτηση των μηχανών λήψης, του φωτισμού, των οθονών και των μικροφώνων. Ο παρεχόμενος εξοπλισμός θα πρέπει να επιλέγεται και να τοποθετείται κατά τρόπον ώστε να υποστηρίζει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο τα διάφορα στάδια της δικαστικής διαδικασίας. Τα λεπτομερή τεχνικά πρότυπα για τη εικονοτηλεδιάσκεψη εκτίθενται στο Παράρτημα ΙΙ.

Αρχή της προσέγγισης της πραγματικότητας

46. Επιδιώκεται η μεγαλύτερη δυνατή προσαρμογή της εικονοτηλεδιάσκεψης προς τη συνήθη πρακτική οιουδήποτε δικαστηρίου στο οποίο η διεξαγωγή αποδείξεων διενεργείται δημοσίως. Για να αποκομίζεται το μεγαλύτερο δυνατό όφελος, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ορισμένες διαφορές. Μερικά πράγματα που θεωρούνται δεδομένα όταν η διεξαγωγή αποδείξεων γίνεται με τον συμβατικό τρόπο λαμβάνουν άλλες διαστάσεις όταν γίνεται με εικονοτηλεδιάσκεψη: π.χ., διασφάλιση ότι ο μάρτυρας αντιλαμβάνεται τις πρακτικές ρυθμίσεις της εικονοτηλεδιάσκεψης καθώς και ποιοι είναι οι διάφοροι συμμετέχοντες και ποιος είναι ο ρόλος του καθενός. Στη συνέχεια, προτείνεται κατάλογος πρακτικών στοιχείων που θα πρέπει να ελέγχονται ώστε να ενθαρρύνεται η βέλτιστη πρακτική κατά τη χρήση της εικονοτηλεδιάσκεψης:

  • Όταν ένας μάρτυρας στο εξωτερικό πρόκειται να εξεταστεί μέσω εικονοτηλεδιάσκεψης, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διαφορά της επίσημης ώρας. Πρέπει γενικά να λαμβάνεται υπόψη η ευκολία του μάρτυρα, των διαδίκων, των εκπροσώπων τους και ταυτόχρονα του δικαστηρίου.
  • Στην αίθουσα του δικαστηρίου, ο εξοπλισμός εικονοτηλεδιάσκεψης θα πρέπει να εγκαθίσταται και να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν περισσότερο κατά τρόπον ώστε οι χρήστες να έχουν την αίσθηση ότι συμμετέχουν σε παραδοσιακή συνεδρίαση του δικαστηρίου.
  • Οι ασχολούμενοι με εικονοτηλεδιασκέψεις πρέπει να γνωρίζουν ότι, ακόμα και με τα πιο προηγμένα σημερινά συστήματα, μεσολαβεί κάποια καθυστέρηση ανάμεσα στην εμφανιζόμενη εικόνα και στον ήχο που τη συνοδεύει. Αν δεν ληφθεί η ανάλογη πρόνοια για το ενδεχόμενο αυτό, η φωνή του μάρτυρα θα εξακολουθήσει να ακούγεται επί ένα κλάσμα δευτερολέπτου ενώ στην εικόνα θα έχει φανεί ότι έχει παύσει να μιλά.
  • Με τη σημερινή τεχνολογία, η ποιότητα της εικόνας είναι μεν καλή αλλά όχι τόσο καλή όσο στην τηλεόραση. Η ποιότητα της εικόνας βελτιώνεται όταν οι εμφανιζόμενοι σε μηνύτορα (μόνιτορ) εικονοτηλεδιασκέψεων αποφεύγουν τις περιττές κινήσεις.
Τελευταία επικαιροποίηση: 17/11/2021

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.