Käsiraamat

Käesolev juhend hõlmab videokonverentsiseadmete kasutamist piiriülestes kohtumenetlustes Euroopa Liidus. Selles käsitletakse videokonverentsitehnoloogia kasutamise organisatsioonilisi, tehnilisi ja õiguslikke aspekte. Lisaks analüüsitakse seadmete kasutamist kohtusaalis ja tunnistaja ütluste andmise ruumis ning kaasaskantavate seadmete kasutamist. Juhendit kohaldatakse videokonverentside kasutamisele kohtumenetluse mis tahes osas, eelkõige tõendite kogumiseks teises liikmesriigis paiknevast kaugasukohast.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.