Käsiraamat

2.5. Istung

33. Enamikes riikides viibib kohtunik taotluse esitanud asutuse asukohas enne videoühenduse loomist ega lahku tavaliselt enne videoühenduse katkestamist. Kohtunikul on istungi läbiviimisel oluline osa.

34. Kriminaalasjade puhul teostab ülekuulamist vahetult taotluse esitanud liikmesriigi õigusasutus või toimub ülekuulamine selle juhtimisel kooskõlas liikmesriigi seadustega (2000. aasta vastastikuse õigusabi konventsioon).

35. Tsiviilasjade puhul sätestab 2001. aasta tõendite kogumise määrus, et taotleva kohtu esindajatel, sealhulgas kohtuametnikel on õigus viibida juures, kui taotluse saanud kohus tõendeid kogub, kui see on kooskõlas taotleva kohtu liikmesriigi õigusaktidega. 2001. aasta tõendite kogumise määruse artikli 17 (tõendite vahetu kogumise taotlused) kohaselt korraldab tõendite kogumise kohtunik või mõni muu isik, kes määratakse vastavalt taotleva kohtu liikmesriigi õigusaktidele.

36. Tsiviil- ja kriminaalasjade puhul käsitseb seadmeid tavaliselt kohtunik või kohtuametnik. Tunnistaja ülekuulamisel kaugasukohas järgitakse võimalikult täpselt tava, mida järgitakse, kui tunnistaja on kohtusaalis.

37. Asjaomased isikud peaksid saama üksteisega nõu pidada, ilma et kolmandad isikud neid kuuleksid. Võib esineda olukordi, kus menetlusosaline soovib oma advokaadiga nõu pidada (kas tõlgi vahendusel või otse), ilma et kohtunik või teine menetlusosaline pealt kuulaks. Seetõttu on vajalik, et vastastikused nõupidamised saaksid toimuda ilma kolmandate isikute poolse pealtkuulamiseta. Tavaliselt võib tunnistaja ütluste andmise ruumis mikrofonid välja lülitada, kuid kohtusaalis saab mikrofone välja lülitada vaid kohtuametnik või kohtunik.

38. Kui menetlusosaline ja tema kaitsja ei viibi samas kohas, peaks neil olema võimalik eraviisiliselt vestelda näiteks turvalise telefoniühenduse, mobiiltelefoni või võimaluse korral eraldi videokonverentsiseadmete abil. Mis tahes sellised seadmed on soovitav paigaldada selliselt, et need oleksid selgelt eraldatud muudest kohtumenetluse osapooltest.

39. Eelnevalt tuleks selgitada korda, kuidas pooled saavad üksteist katkestada ja mõne küsimuse vaidlustada. Mõnel puhul võiks võimaluse korral kaaluda pooltele ülevaatliku pildi edastamist, kus oleks näha kõik ametlikud osapooled, sest see võib hõlbustada toimetulekut ettenägematute katkestustega.

Viimati uuendatud: 17/11/2021

Käesolevat lehekülge haldab Euroopa Komisjon. Sellel veebisaidil avaldatud teave ei kajasta tingimata Euroopa Komisjoni ametlikku seisukohta. Komisjon ei võta mingit vastutust ega kohustusi seoses käesolevas dokumendis esitatud või viidatud teabe ega andmetega. Palun lugege õigusteabe viida alt ELi veebilehtede autoriõiguste eeskirjade kohta.